۱۶ هزار اردبیلی تا ۲ سال آینده تحت پوشش بیمه روستایی قرار می گیردایسنا/ اردبیل معاون بیمه ای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور گفت: ۲ پیش بینی می شود تا ۱۶ سال آینده هزار نفر در استان اردبیل زیر پوشش بیمه روستائیان، عشایر وکشاورزان قرار گیرد.

علی اخوان بهبهانی در مراسم معارفه مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اردبیل، بیمه اجتماعی روستایان اظهار کرد: اساس تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر حمایت از اقشار ضعیف جامعه و تحت پوشش قرار دادن این قشر است.

بیمه های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور این صندوق از سال ۸۴ فعالیت خود را آغاز می کنند و بیمه اجتماعی روستاییان با هدف استفاده از کمک های حمایتی خدمات به بیمه ها برای حمایت از خانواده ها و تامین معیشت آنها تشکیل می شود تا افراد دیگر به آنها نیاز داشته باشند. اثبات فقر خود نباشند.

وی با اشاره به این صندوق ها و کمک های کمک دولت کرد: صندوق با دو برابری توسط دولت باعث می شود تا قشر کمدرآمد جامعه که بارها را به دوش می کشد، بیمه ها راحت تر می شوند و در آینده از مزایای بازنشستگی می شوند.

در ادامه مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر استان اردبیل هم با اشاره به اینکه صندوق در حال حاضر در مناطق روستایی و عشایری و در جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر خدمات می دهد، افزود: به جامعه فرشبافان، صاحبان صنایع دستی، رانندگان، زنبورداران و گروه های دیگر خدمات بیمه ای می کند.

به گفته رضا عبداللهی در سال ۱۴۰۰ نیز از این کانون‌های تولید و تلاش همچنان با تلاش ادامه د.

وی اضافه کرد: در حمایت از تولید طرح توسعه بیمه روستایی و عشایری ادامه خواهد داشت و امی

عبداللهی بیان کرد: در سال جاری میزهای خدمت در مناطق روستایی و عشایری را با رعایت پروتکلهای بهداشتی راهاندازی تا هموطنان ساکن در این مناطق از خدمات بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به راحتی استفاده می کنند.

به گفته وی در حال حاضر ۶۷ هزار نفر در استان اردبیل از خدمات بیمه بیمه اجتماعی روستایی و عشایری استفاده می کنند که ضریب پوشش بیمه ای در استان ۳۳ درصد و در کشور کمتر از ۲۲ درصد است.

در این مراسم از زحمات رضا عبداللهی قدر دانی و عباس علوی به عنوان مدیر صندوق بیمه کشاورزان، روستائش.

انتهای پیام