۱۳ نکته با توجه به آلودگی نوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر آن بر تنظیم زیستآلودگی نوری موضوعی است کدام ممکن است مورد غفلت قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر به سایه آلودگی هوا ملاحظه تبدیل می شود.

به گزارش ایسنا، آلودگی نوری در امتداد طرف مسائلی قابل مقایسه با آلودگی هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی صوتی فوق العاده حیاتی است، با این حال در سایه مشکلی قابل مقایسه با آلودگی هوا، قیمت کمتری دارد. در همین جا ۱۳ نکته برای آلودگی نوری موجود است:

طبق تعاریف نجومی، آلودگی نوری به آفتاب بالارونده ای مشاوره تبدیل می شود کدام ممکن است درخشندگی ستارگان را کم می تنبل.

اجتناب کرده اند تذکر آلی، آلودگی نوری آفتاب آزاردهنده ای است کدام ممکن است ساعت شب را اجتناب کرده اند حالت دوره ای خارج می تنبل.

* آلودگی نوری را می توان ۹ تنها در شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند خانه، اما علاوه بر این در موجود در نیز رئوس مطالب کرد.

* تأمین نوری کدام ممکن است در ملت ما تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث آلودگی نوری تبدیل می شود «گاز های فسیلی» هستند، متعاقباً میزان آلودگی نوری همراه خود خوردن گاز های فسیلی اتصال معکوس دارد.

* اولین مسئله آلودگی نوری استفاده بیش اجتناب کرده اند حد اجتناب کرده اند «عمق آفتاب» است.

* دومین مسئله آلودگی نوری، زاویه خطا تابش آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتلاف قدرت است. الگوی ای اجتناب کرده اند این تابلوهای تبلیغاتی است.

* همه موجودات خشمگین اجتناب کرده اند چرخه های آلی پیروی می کنند. شناخته شده به عنوان مثال، پوشش گیاهی چرخه اقامت شخصی را همراه خود ملاحظه به دما را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان آفتاب ترتیب می کنند.

روشنایی بیش اجتناب کرده اند حد شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لامپ های LED فراوان در جاده ها تأثیر مخربی بر چرخه اقامت پوشش گیاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات دارد.

* آلودگی نوری در کنار همراه خود تنظیمات دما باعث شده است کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند چوب زودتر جوانه بزنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حالت خالص شخصی خارج شوند.

* آلودگی نوری جهت گیری پرندگان را نیز اصلاح می دهد.

چرخه خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیداری انسان توسط هورمون ملاتونین ترتیب تبدیل می شود کدام ممکن است ترشح آن از نزدیک به آفتاب آبی-سفید متکی است.

* وجود آفتاب آبی غیر مستقیم به سفید بیش اجتناب کرده اند پیش باعث مشکلات خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات عکس قابل مقایسه با اجتناب کرده اند بازو دادن چرخه قاعدگی در دختران شده است.

* طبیعتاً وقتی انسان تمایل دارد بخوابد باید در محیطی باشد کدام ممکن است انگشتانش را نبیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر مورد دیگر این تنظیم اجتناب کرده اند تذکر نوری آلوده است.

انتهای پیام/