۱۲ نکته با اشاره به ضایعات چرخ دنده غذاییضایعات چرخ دنده غذایی شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند مشکل های زیست محیطی شهرهای عظیم شناخته تبدیل می شود، متعاقباً توجه اجتناب کرده اند پیامدهای ساخت این {زباله ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه های کاهش آن ممکن است به از گرفتن محیطی بیشتر کمک تنبل.

به گزارش ایسنا {زباله ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرابه های حاصل اجتناب کرده اند آن به یکی اجتناب کرده اند بهترین مشکل های شهری در سیاره در لحظه تغییر شده است. همراه خود افزایش بلعیدن گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده روزافزون اجتناب کرده اند فست فودها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای بیرون، کمیت چرخ دنده غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زباله های شهری مرتفع است. در ایام نوروز همراه خود افزایش سفرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدهای نوروزی بر کمیت این {زباله ها} افزوده تبدیل می شود. در همین جا ۱۲ نکته با اشاره به مجازات ها هدر وارد شدن چرخ دنده غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه مدیریت آن معرفی شده است شده است:

* همراه خود انبساط روزافزون باند جهان، یکی اجتناب کرده اند مشکلات زیست محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهری ملت ها ضایعات چرخ دنده غذایی است.

* خوب وعده غذایی ممکن است حدود ۱۰ خوب و دنج ضایعات آلومینیوم، کاغذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاستیک ساخت تنبل.

* همراه خود افزایش ضایعات غذایی، غذای فعلی برای حیوانات بی خانمان ما نیز افزایش خواهد یافت.

انبساط مدیریت نشده برخی اجتناب کرده اند گونه ها ممکن است زنجیره غذایی را مختل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادل شخصیت را اصلاح دهد.

* افزایش ضایعات چرخ دنده غذایی کدام ممکن است بیشتر اوقات تشکیل آب است، کمیت ضایعات را افزایش می دهد.

پسماندهای مرطوب علاوه بر این مشکلاتی کدام ممکن است در مخلوط آوری {زباله ها} تحمیل می تنبل، باعث تحمیل شیرابه نیز تبدیل می شود کدام ممکن است ممکن است دارایی ها آب را به خطر بیندازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را آلوده تنبل.

* تا حد زیادی آلودگی های ناشی اجتناب کرده اند ضایعات چرخ دنده غذایی در هنگام مخلوط آوری در حال وقوع است.

* بهتر از راه برای اداره کردن زباله، «بازیافت» .

* ضایعات چرخ دنده غذایی را می توان به چرخ دنده قابل استفاده عکس شبیه کمپوست تغییر کرد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند بهتر از راه ها برای بازیافت بیشتر اینها {زباله ها} است.

* نظارت بر وضعیت ضایعات چرخ دنده غذایی نیز به ورزش اشخاص حقیقی محله وابسته است.

* کسب چرخ دنده غذایی باکیفیت، استفاده اجتناب کرده اند فرآیند های صحیح برای حمل چرخ دنده غذایی اجتناب کرده اند فروشگاه به منزل شبیه کسب نان همراه خود کیسه پارچه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری صحیح نان در منزل الگوی هایی اجتناب کرده اند پاسخگویی افراد در پیشگیری اجتناب کرده اند افزایش ضایعات چرخ دنده غذایی

* کاهش کمیت زباله ویژه به ویژه چرخ دنده غذایی به معنای کاهش درک ما اجتناب کرده اند دارایی ها خالص است.

انتهای پیام/