۱۰۰۰۰۰ شرکت ها بشردوستانه بچه ها هلال احمر در ۴ روزرئیس گروه بچه ها هلال احمر اجتناب کرده اند بهره مندی ۹۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۵ ​​مسافر نوروزی اجتناب کرده اند شرکت ها بشردوستانه بچه ها این گروه در ۴ روز ابتدایی این ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در سراسر} ملت خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد گلفشان وی در تشریح شرکت ها این گروه در ساختار شرکت ها بشردوستانه به مسافران نوروزی اظهار داشت: در ۴ روز ابتدایی ساختار به همان اندازه ۲۸ اسفندماه همراه خود مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده ۳۷۸۳ نفر/روز جوان متداولصورتی ماه، ۳۵۱۴۵ مسافر نوروزی اجتناب کرده اند شرکت ها ایستگاه امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت بازدید (تاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل پرخطر).

وی افزود: بچه ها {در این} مدت در قالب گروه های سحاب همراه خود حاضر ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۰ شرکت ها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک های اولین، ۳۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ نفر اجتناب کرده اند مسافران نوروزی را به محل قرارگیری های ایمن (زیبایی شناختی، توریستی، اوقات فراغت، ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایی) راهنمایی کردند.

به مشاوره رئیس گروه بچه ها هلال احمر، در اجرای ساختار شرکت ها بشردوستانه به مسافران نوروزی، ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۸ کودک اجتناب کرده اند اطراف خانوار بهره مند شدند، ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۹ نفر به نمازخانه ها رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹۸ مسافر به یادواره دوست شادمان دعوت شدند. پویش چلچراغ. .

به گزارش باند هلال احمر گلفشان کدام ممکن است اجتناب کرده اند مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت ۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۴ نفر در رشد این گروه خبر داد، گفت: در ۴ روز ابتدایی ساختار در مجموع ۹۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۵ ​​نفر اجتناب کرده اند مسافران نوروزی اجتناب کرده اند مزایای هلال احمر بهره مند شدند. شرکت ها بشردوستانه

انتهای پیام/