یوست زیست محیطی صنایع در اردبیل شده استایسنا/ اردبیل مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: ارزیابی زیست محیطی و پیوست قوانین و مقررات محیط زیست در اجرای طرح های صنعتی و تولیدی در استان محیط زیست و روان شده است.

حسن قاسمپور در جلسه شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: ما به سرعت به دستگاههای نظارتی و حاکمیتی پاسخ میدهیم و حتی در صنایع مستقر در واحدها و شهرکهای دیگر نیاز به صنعت صنعتی از محیط زیست نیست.

وی توضیح کرد: ما سعی می کنیم تا روند کار را در بهبود فضای کسب و کار و کار با الکترونیکی شدن و صدور مجوزهای آنلاین از طریق بستر سامانه ضوابط استقرار و بهینیاب انجام دهیم تا دیگر از مراجعه به کارآفرینان و سرمایه گذاری جلوگیری شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: در قالب پیامک نتیجه این استعلامات به سرمایه گذاران اطلاع داده می شود تا آنها در روند کار قرار گیرند که باید تنظیم مقررات زدایی و ضوابط استقرار با اصلاح قوانین و مقررات سعی کنید تا برخی از مراحل سخت و پیچیده را در این کار انجام دهید. بخش تعدیل کنند.

قاسمپور افزود: در زوم بندی شهرها و نواحی صنعتی نیز مشکلات و نارسایی های گذشته و ما سعی می کنیم نزدیکی را با مرکز خدمات سرمایه گذاری و پنجره واحد سرمایه گذاری کنیم که از اعضای فعال این مرکز به شماره میرویم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر کرد: در ۲ سال اخیر در جلساتی که در جلسه برگزار می شود، جلسات را با حضور ۱۷ مورد و از ۱۵ مورد طرح به تصویب رسیده و ۲ مورد نیز به دلیل مخالفت و یا عدم پیگیری سرمایه گذاری در نهایت خواهد بود. نرسیده است.

قاسمپور اضافه کرد: در جلسه کنفرانس ضوابط استقرار نیز محیط زیستی اعلام کرد که پرونده ها با ۳۷ ۲۷ ۱۰ مورد درخواست کرده و در نیز نظر کارشناسی خود را کرده است.

وی بیان کرد: با هدف ارزیابی مسایل زیست محیطی و الزامات پیوست در این زمینه، پرونده های مورد بررسی قرار گرفته که در موارد عمده سعی می شود همراهی و همکاری با سرمایه گذاران در انجام فعالیت های اقتصادی و کارآفرینی انجام شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل محیط زیست محیط زیست را با سازمان صمت در ارزیابی معادن و جلوگیری از خطرات احتمالی در این زمینه ایجاد کرد و ادامه داد: ما سعی کردیم به استعلامات در این حوزه در کوتاه ترین زمان پاسخ دهی.

انتهای پیام