یحیی گل محمدی سورپرایز دربی همانطور که صحبت می کنیم پرسپولیس – زمان تفریحی استقلال


یحیی گل محمدی سورپرایز همانطور که صحبت می کنیم دربی

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ویدئویی کدام ممکن است روز دوشنبه آشکار شد، عیسی در جاری ورزش برای گرفتن همراه خود وجود پارگی رباط صلیبی است. اتفاقی کدام ممکن است برای فوتبالدوستان فوق العاده مفرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید غیرقابل پیش سوراخ بینی بود. چگونه عالی شرکت کننده ممکن است همراه خود وجود اینکه پیوند شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده است، اینقدر شدید به تمرینات شخصی شکسته نشده دهد؟

متنوع اجتناب کرده اند افرادی که پارگی رباط صلیبی پای او را تایید کرده اند، چندین هفته است کدام ممکن است زیر تذکر معلم متخصص ورزش می کنند، پایین ها آنجاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب های رباط همراه خود تمرینات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیزیوتراپی خاص تحمل تبدیل می شود!