یامدهای عدم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان توسط طالبانیک دیپلمات پیشین کشورمان خاطر نشان کرد: اگر طالبان در سیاست های خود را به نظر نکند و اقوام و قومیت ها را در دولت مشارکت ندهد با مقاومتی از سوی مردم مخالف خواهد شد. بهتر است طالبان هم از فرصت گفت‌وگو با اقوام استفاده کرده و آن را در دولت مشارکت دهد.

محسن روحی صفت در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی خود از پیامدهای عدم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان توسط طالبان گفت: اتفاقی که در افغانستان رخ داد همه را شوکه کرد. هم خود طالبان انتظار نداشتند که در چنین مرحله ای قدرت را به دست بگیرند، هم در میان مخالفان از جنبه های مختلف فشار و تشتت آرا به وجود آمده بود و قدرتی به جنگیدن نداشت.

وی کرد: در چنین شرایطی طبیعی بود که هم طالبان و هم مخالفان در حالت بلاتکلیفی و شوک باشند تا مشخص شوند که می آیند و به تدریج هر دو درکی نسبت به شرایط دست دارند. البان هم می فهمند که حکومت داری آن چنان که تصور می کنند آسان نیست و انتظاراتی در جامعه وجود دارد

این دیپلمات های پیشین کشورمان همچنین بیان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی در افغانستان معمولا زمستان ها شرایط آرام می باشد اما با آمدن فصل بهار امکان تحرکات بیشتر در میان گروه ها وجود دارد. در واقع اگر طالبان در سیاست خارجی خود نظر نکند و از مشارکت اقوام و همه قومیت ها استفاده کنید.

روحی صفت افزود: اگر مردم در مردادماه که طالبان را به دست آوردند، جنگ نشدند یکی از مردم را در میان مردم و دولت به وجود آورد و از آنها استفاده نکرد که دوباره برای حاکمیت قربانیان اما مردم هم محدودیت هایی دارند. جامعه را بیشتر درک می کند و احتمال انجام تحرکاتی از سوی آن ها در تصاویری که حکومتی عادلانه و فشاگ دارند.

این دیپلمات پیشین کشور در افغانستان همچنین بیان کرد: نکته مهم این است که مردم می توانند به یک راه حل از طریق مسالمت آمیز بسیار مناسب تر است و می تواند راهگشاتر از جنگ باشد، فرصتی برای طالبانی باشد که استفاده کرده و اقوام را متفاوت کند. در دولت مشارکت دهد، حقوق زنان و اقلیت را رعایت کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر طالبان این هوشمندی و زیرکی را به خرج می دهند و از ابزارهای مشروعیت در حکومت استفاده می کنند برای خود آنها مناسب تر است و اگر غیر از این باشد در سال آینده سال پرتحولی را در افغانستان شاهد بودیم.

انتهای پیام