گناوه میزبان ۱.۲ میلیون بازدید کننده نوروزی {بوده است}ایسنا/ بوشهر فرماندار گناوه ذکر شد: اجتناب کرده اند ۳۰ اسفند به همان اندازه ۱۱ فروردین بیش اجتناب کرده اند خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار بازدید کننده نوروزی به این شهرستان بازدید کرده اند کدام ممکن است پیش سوراخ بینی تبدیل می شود در روزهای بلند مدت این انواع افزایش یابد.

محمدتقی صفری گفت: شهرستان گناوه {به دلیل} مکان تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساحل بکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبای شخصی یکی اجتناب کرده اند قطب های گردشگری ملت محسوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالانه پذیرای صدها هزار مسافر اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت است.

وی افزود: تمامی تجهیزات های اجرایی به در کنار شهرداری کنار هم قرار دادن خدمت رسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر تسهیلات اجباری به مسافران نوروزی هستند.

رئیس ستاد توافق ارائه دهندگان بازدید شهرستان ذکر شد: امیدواریم میهمانان گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان شریف به طور قابل توجهی بازاریان همراه خود رعایت پروتکل های بهداشتی کادر درمانی شهرستان را همراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همیار باشند.

نوک بار