کلیپ کیف کانگورو اجتناب کرده اند نمای نزدیک + فیلم


کانگورو ماده کودک شخصی را به همان اندازه شش ماه در کیسه ای زیر معده شخصی حمل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند شش ماهگی، کودک کانگورو به مقیاس یک توله کودک عظیم تبدیل می شود، با این حال {به دلیل} اینکه به خوبی در کیسه مادر قرار خواهد گرفت، ساده شبیه به جا {می ماند}. سرش را اجتناب کرده اند کیف پوست می آورد.