کلیات ساختار جلوگیری اجتناب کرده اند رشد صنعت انرژی الکتریکی تصویب شد


کلیات طرح جلوگیری از توسعه صنعت برق تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در مونتاژ علنی در حال حاضر (دوشنبه ۲۹ فروردین) مجلس شورای اسلامی، کلیات ساختار جلوگیری اجتناب کرده اند رشد صنعت انرژی الکتریکی را تصویب کردند.

پس اجتناب کرده اند تصویب کلیات، نمایندگان وارد تجزیه و تحلیل از واقعی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده ۱ این ساختار را تصویب کردند.

به راهنمایی ملک شریعتی، یکی اجتناب کرده اند اعضای گروه نشاط شورا، عبارت «یک سهم خوردن انرژی الکتریکی» به «یک سهم عمق خوردن انرژی الکتریکی» اصلاح کشف شد کدام ممکن است همراه خود توجیه عمق نشاط برابر همراه خود ساخت واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه باید اندیشه در مورد شود اینجا است کدام ممکن است عمق خوردن نشاط اصلاح شود.

در ماده (۱) این ساختار آمده است: مقامات موظف است اجتناب کرده اند طریق وزارت نفت، سوختی کدام ممکن است به دلیل اجرای ساختار‌های بهسازی صرفه‌جویی هر دو خوردن نمی‌شود، برابر معمول راندمان نیروگاه‌های هوادهی محاسبه تدریجی. از بین بردن این بنزین همراه خود بستگی دارد سازوکار ماده (۱۲) قوانین سبدها ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای تهاجمی نظام پولی ملت مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ جهت عرضه به خریداران توسط وزارت انرژی هر دو صنوبر. برابر ریالی آن.

وزارت انرژی همراه خود پایبندی به پوشش سرمایه گذاری‌های فوق الذکر، میل را به کولرهای آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازی، سیستم‌های روشنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تلفات جامعه انرژی الکتریکی داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سالانه حداقل یک سهم خوردن انرژی الکتریکی در ملت کاهش می‌یابد.

تأمین: مهر