کسب اطلاعات در مورد دوگانه مرموز سیاهچاله ها چه می دانیم؟


سیاهچاله ها در همه زمان ها مورد ملاحظه دانشمندان بوده اند، با این حال کسب اطلاعات در مورد دوگانه خلوت آنها، “سفیدچاله ها” چه می دانیم؟

به گزارش ایسناسفیدچاله ها مناطق نظری جهان هستند کدام ممکن است مفید کاملاً برعکس سیاهچاله ها دارند. می دانیم کدام ممکن است هیچ جسم کیهانی توانایی خطرناک اجتناب کرده اند سیاهچاله ها را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اجرام همه عامل را می بلعند، با این حال با توجه به آنها وضعیت مشخص است. آگاه تبدیل می شود هیچ جرم آسمانی توانایی حق ورود به سفیدچاله ها را ندارد.

مدت‌ها تصور می‌شد کدام ممکن است سفیدچاله‌ها محصول حدس و گمان نسبیت عام اینشتین هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند معادلات فیزیکی خیلی شبیه برادرانش، سیاه‌چاله‌ها سرچشمه می‌گیرد. همراه خود این جاری، اخیراً برخی اجتناب کرده اند حدس و گمان پردازان این سال را مطرح کرده اند کدام ممکن است خواه یا نه این گرداب های دوقلوی خانه-زمان می توانند ۲ روی منصفانه پول نقد باشند.

اگر خدمه منصفانه سفینه فضایی باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانید اجتناب کرده اند در اطراف به حداقل یک سفیدچاله مورد توجه قرار گرفت کنید، جرمی مناسب یادآور سیاهچاله {خواهید دید}. سفیدچاله یادآور همتای شخصی جرم دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است در جاری تلنگر باشد. در این توالت اجتناب کرده اند غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین کدام ممکن است در فراگیر افق مناسبت (مرز سیاهچاله) ترکیبی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه مرز حباب جسم را اجتناب کرده اند بقیه جهان کنار می تنبل. اگر به جستجو شکسته نشده دهید، قابل انجام است بتوانید منصفانه مناسبت غیرقابل دستیابی را برای منصفانه سیاهچاله تبصره کنید، کدام ممکن است فوران ماده به پوست است.

کارلو روولی، فیزیکدان نظری در وسط فیزیک نظری فرانسه می‌گوید: «این دوم‌ای است کدام ممکن است می‌توان اظهار داشت: «من می خواهم در برابر این منصفانه سفیدچاله هستم».

منصفانه سفیدچاله یادآور منصفانه ویدیوی راه دیگر اجتناب کرده اند منصفانه سیاهچاله است. در حالی کدام ممکن است افق موارد در یک واحد سیاهچاله منصفانه کره بازگشت ناپذیر است کدام ممکن است همه عامل را غرق می تنبل، افق موارد در یک واحد سفیدچاله مرزی است کدام ممکن است هیچ عامل {نمی تواند} وارد آن شود. هیچ سفینه فضایی به هیچ وجه {نمی تواند} به ساحل برسد.

اجسام موجود در سفیدچاله می توانند اجتناب کرده اند آن پوست بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دنیای پوست ارتباط برقرار کنند، با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است هیچ عامل {نمی تواند} وارد آن شود، به همین دلیل موجود در سفیدچاله کنار اجتناب کرده اند قبلی جهان است. هیچ مناسبت خارجی بر موجود در سفیدچاله تأثیر نمی گذارد.

درباره دوقلو مرموز سیاهچاله ها چه می دانیم؟

سیاهچاله دوقلوی نظری

ایده آنچه با توجه به سیاهچاله ها می دانیم به درگیری جهانی اول برمی گردد. در سال ۱۹۱۵، معادلات میدانی اینشتین یادآور منصفانه سونامی به دنیای فیزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدس و گمان پردازان باقی مانده است در جاری تحقیق بقایای آن هستند. فراتر اجتناب کرده اند توضیح دادن نیروی گرانش، حدس و گمان های او ماهیت واقعیت را متحول کرد. کارل شوارتزشیلد، سرپرست رصدخانه پوتسدام، حدس و گمان‌پرداز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاضی‌دان عالی‌ای بود کدام ممکن است علی‌رغم ورزش‌های نجومی‌اش، در دهه پنجم مسکن‌اش به درگیری سر خورد. او گزارشی اجتناب کرده اند انیشتین اکتسابی کرد کدام ممکن است نمی دانست زمانی به مهمترین تأثیر قرن بیستم تغییر احتمالاً وجود خواهد داشت. انیشتین برای رفع معادله اجتناب کرده اند او کمک خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوارتزشیلد به سادگی آن را رفع کرد. شوارتزشیلد روزی کدام ممکن است تنها تعدادی از روز بعد به انیشتین نامه نوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین راه رفع معادله انیشتین را حاضر کرد فوق العاده شگفت زده شد. به طرز غم انگیزی، در کمتر اجتناب کرده اند منصفانه سال، شوارتزشیلد تسلیم منصفانه بیماری پوستی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگذشت، به هزاران و هزاران نفری کدام ممکن است در درگیری جهانی اول جان باختند اتصال، با این حال راه حلی غیر از گذاشت کدام ممکن است به طور درست دلیل دهد کدام ممکن است چگونه اجرام “خانه-زمان” آنها یادآور سیارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاره ها هستند.

در سال ۱۹۱۵، معادلات میدانی اینشتین یادآور منصفانه سونامی به دنیای فیزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدس و گمان پردازان باقی مانده است در جاری تحقیق بقایای آن هستند. فراتر اجتناب کرده اند توضیح دادن نیروی گرانش، حدس و گمان های او ماهیت واقعیت را متحول کرد.

«خانه-زمان» منصفانه مانکن ریاضی است کدام ممکن است در آن سه بعد خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه بعد زمان جهان همراه خود هم مخلوط کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه تنظیم ۴ بعدی را تحمیل می کنند. فیزیکدانان همراه خود مخلوط کردن خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان توانستند حدس و گمان های فیزیکی را آسان کنند. یکی اجتناب کرده اند مشخصه های این مد رفع ریاضی اینجا است کدام ممکن است در ستارگان فشرده همراه خود چگالی بالا، خطرناک اجتناب کرده اند نیروی جاذبه دشوارتر تبدیل می شود به همان اندازه جایی کدام ممکن است هر ذره، حتی آفتاب، در تله گرانش آن می افتد. سطح ای کدام ممکن است گرانش {نمی تواند} اجتناب کرده اند آن خطرناک تنبل، افق مناسبت نامیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بدنی کدام ممکن است به افق مناسبت نزدیک تبدیل می شود به مرور زمان تنبل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس متوقف تبدیل می شود. این دلیل است است کدام ممکن است اولین فیزیکدانانی کدام ممکن است این اجرام غیرمعمول را مورد تحقیق قرار دادند، آنها را «ستارگان یخ زده» نامیدند. امروزه ما آنها را همراه خود شناسایی ویلر می شناسیم کدام ممکن است اولین بار در سال ۱۹۶۷ ابداع شد: دهانه دهانه.

در پاسخ شوارتزشیلد نطفه بی نظیر چیزی بود کدام ممکن است فیزیکدانان اکنون آن را «تکینگی» می نامند. تکینگی وضعیتی در خانه-زمان است کدام ممکن است در آن چگالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان گرانشی منصفانه جرم کیهانی بی نهایت تبدیل می شود به منظور که این ناحیه اجتناب کرده اند جهان های تولید دیگری در اطراف تبدیل می شود.

سیاهچاله ها، شناخته شده به عنوان ترجیح ترین تکینگی ها، مناطقی اجتناب کرده اند خانه هستند کدام ممکن است به قدری گره خورده اند کدام ممکن است هیچ راهی برای خروج {وجود ندارد}. دنیای خارج ممکن است بر داخل افق سیاهچاله تأثیر بگذارد، با این حال آنچه در موجود در سیاهچاله است {نمی تواند} تنظیم پوست را تحمل تأثیر قرار دهد.

در سال ۱۹۶۰، مارتین دیوید کروسکال، ریاضیدان، ساختار درست خانه-زمان آسان ترین سیاهچاله سنتی را در حدس و گمان نسبیت عام اختراع کرد. هنگامی کدام ممکن است او توصیفات شوارتزشیلد را برای سایبان تمام کره های خانه توسعه داد، نمی دانست کدام ممکن است حدس و گمان جدید او تشکیل بازتابی اجتناب کرده اند تکینگی سیاهچاله است. آن نقطه من می خواهم اهمیت این موضوع را درک {نمی کردم}. همراه خود تحویل داد زمان، همراه خود ایجاد سیاهچاله ها در زبان عامیانه، نامی برای دوقلوها در حدس و گمان آنها محدوده شد: سفیدچاله ها.

همراه خود تحویل داد زمان، همراه خود ایجاد سیاهچاله ها در زبان عامیانه، نامی برای دوقلوها در حدس و گمان آنها محدوده شد: سفیدچاله ها.

رولی می‌گوید: «۴۰ سال اندازه کشید به همان اندازه متوجه سیاهچاله‌ها شویم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت کوتاهی است کدام ممکن است افراد بر روی سفیدچاله‌ها کانون اصلی کرده‌اند.

درباره دوقلو مرموز سیاهچاله ها چه می دانیم؟

دلایلی کدام ممکن است وجود سفیدچاله ها را نقض می تنبل

اگرچه نسبیت عام اجتناب کرده اند تذکر تئوری وجود سفیدچاله ها را توضیح دادن می تنبل، با این حال {هیچ کس} واقعاً نمی داند کدام ممکن است این اجرام چگونه تشکیل می شوند. اگر انجام سفیدچاله ها کاملاً برعکس سیاهچاله ها باشد، باید اظهار داشت کدام ممکن است تشکیل سفیدچاله ها نیز اجتناب کرده اند طریق الگو معکوس سیاهچاله ها در حال وقوع است، با این حال این غیرممکن است. برای درک انگیزه عدم امکان، ابتدا به چگونگی تشکیل سیاهچاله ها مورد توجه قرار گرفت می کنیم.

تحریک کردن مسکن منصفانه سیاهچاله نوک مسکن منصفانه ستاره عظیم است. همراه خود نزدیک کردن به نوک عمر ستارگان غول پیکر، انفجاری به تماس گرفتن انفجار ابرنواختر رخ می دهد. ستارگان غول پیکر در کل مسکن شخصی هیدروژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلیوم را شناخته شده به عنوان بنزین هسته ای می سوزانند. همجوشی {در این} ستاره ها در نتیجه تشکیل آهن تبدیل می شود، عنصری کدام ممکن است به سادگی وارد همجوشی نمی شود. در غیاب همجوشی، دمای ستاره مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان منصفانه انفجار ابرنواختری رخ می دهد. اگر فشار تخریب نوترون برای جلوگیری اجتناب کرده اند فروپاشی کافی نباشد، هسته غیر از تشکیل منصفانه ستاره نوترونی، {به سمت} تشکیل منصفانه تکینگی گرانشی پیش {می رود}. گرانش این تکینگی آنقدر بیش از حد است کدام ممکن است اجتناب کرده اند همه نیروها پیشی خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حدی می رسد کدام ممکن است حتی آفتاب هم {نمی تواند} اجتناب کرده اند آن خطرناک تنبل. خمیر تشکیل شده سیاهچاله {خواهد بود}. با این حال بروز این پدیده به صورت معکوس برای تشکیل منصفانه سفیدچاله اجتناب کرده اند تذکر فیزیکی امکان پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجیه نیست.

حتی وقتی سفیدچاله ها تشکیل شوند، احتمالاً مدت زیادی دوام نخواهند داشت.

درباره دوقلو مرموز سیاهچاله ها چه می دانیم؟

توضیحات وجود سفیدچاله ها

دانشمندان مدتهاست در نظر گرفته شده می کردند کدام ممکن است سفیدچاله ها سرنوشتی خیلی شبیه کرمچاله ها دارند. یعنی اگرچه آنها همراه خود حدس و گمان نسبیت عام انیشتین سازگار هستند، با این حال وجود آنها غیرقابل دستیابی است.

کرمچاله ها لوله های نازکی اجتناب کرده اند خانه-زمان هستند کدام ممکن است نواحی دوردست کیهان را به هم متصل می کنند. لوسیون چاله ها می توانند جهان های موازی هر دو جهان های کودک را به هم متصل کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اجتناب کرده اند تذکر تئوری بازدید در زمان را حاضر دهند.

با این حال در سال‌های جدیدترین، برخی اجتناب کرده اند فیزیکدانان در امتحان شده برای نجات تاریک‌ترین همتایان شخصی، سفیدچاله‌های نابودی را نجات داده‌اند.

اجتناب کرده اند نوزده دهه هفتاد، روزی کدام ممکن است استیون هاوکینگ اختراع کرد کدام ممکن است سیاهچاله ها قدرت را فیلتر می کنند، به همان اندازه به در لحظه، فیزیکدانان می خواهند بدانند این اجرام چگونه می میرند. همراه خود ایده تبخیر سیاهچاله ها، این پرس و جو مطرح تبدیل می شود کدام ممکن است برای این توده کیهانی بلعیده شده چه تبدیل می شود. بر ایده نسبیت عام، این اجرام مهارت پوست برخورد کردن اجتناب کرده اند سیاهچاله را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} مکانیک کوانتومی امکان بردن آنها {وجود ندارد}.

رولی می گوید: سیاهچاله چگونه می میرد؟ ما نمی دانیم. سفیدچاله چگونه تشکیل تبدیل می شود؟ شاید نابودی منصفانه سیاهچاله تولد منصفانه سفیدچاله باشد. این پاسخ خوبی است، با این حال ممکن است باید معادلات نسبیت عام را بشکنید به همان اندازه آنها را {به یکدیگر} تغییر کنید.

رولی می گوید: سیاهچاله چگونه می میرد؟ ما نمی دانیم. سفیدچاله چگونه تشکیل تبدیل می شود؟ شاید نابودی منصفانه سیاهچاله تولد منصفانه سفیدچاله باشد. این پاسخ خوبی است، با این حال ممکن است باید معادلات نسبیت عام را بشکنید به همان اندازه آنها را {به یکدیگر} تغییر کنید.

رولی، پدر مingسس حلقه گرانش کوانتومی، تلاشی ناتمام برای فراتر درگیر شدن اجتناب کرده اند نسبیت عام همراه خود توضیح دادن خانه شناخته شده به عنوان ذرات لگو یادآور است. اجتناب کرده اند این چارچوب، او را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران سناریویی را توضیح دادن می کنند کدام ممکن است در آن منصفانه سیاهچاله آنقدر نوزاد تبدیل می شود کدام ممکن است تولید دیگری اجتناب کرده اند مبانی ستاره پیروی نمی شود. در مرحله ذره، منصفانه اختلال کوانتومی رخ می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاهچاله به سفیدچاله تغییر تبدیل می شود.

به آگاه هال هاگارد، فیزیکدان نظری در کالج بارد در نیویورک، منصفانه سفیدچاله به ابعاد میکروگرم جرمی شبیه به موی انسان دارد کدام ممکن است گرانش جد شخصی را اجتناب کرده اند سیاهچاله حمل نمی شود، با این حال شناخته شده به عنوان داده ها در موجود در غار است. . در مسکن زودتر ممکن است بلعیده شده است. این سفیدچاله برای فریب دادن چرخ دنده فراگیر فوق العاده نوزاد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به ابعاد کافی خشمگین نگه دارد به همان اندازه آنچه بلعیده شده را پوست براند.

{در این} حدس و گمان منصفانه روز پس اجتناب کرده اند فروپاشی ستارگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ناپدید شدن} سیاهچاله ها، سفیدچاله ها بر کیهان مسلط خواهند شد. به آگاه هاگارد در آن نقطه، هر ناظری به سادگی خواهد شد این اجرام را شناخته شده به عنوان ذرات نسبتا عظیم تجزیه و تحلیل دهد، با این حال حضور در چنین زمانی میلیاردها روز اندازه می کشد.

درباره دوقلو مرموز سیاهچاله ها چه می دانیم؟

فینال سفیدچاله ها

برای فیزیکدانان، انفجار ماده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت ناشی اجتناب کرده اند انفجار عظیم یادآور منصفانه سفیدچاله احتمالاً رفتار می تنبل. کیهان شناسان این حدس و گمان را “جهش عظیم” می نامند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی جستجو در مشخصه های سفیدچاله ها در شکستن روز مرئی در این کره خاکی هستند. جهان قابل انجام است اجتناب کرده اند تذکر نسبیت عام به همه راه های قابل انجام متجلی نشود، با این حال هاگارد معتقد است کدام ممکن است برای مکان یابی پاسخ باید این مسیر را به همان اندازه انتها {دنبال کرد}.

انتهای پیام/