کرونا تاکنون در فارس جان ۷۹۵۷ نفر را گرفته استایسنا/ فارس بر مقدمه فینال گزارش اجتناب کرده اند شیوع ویروس کرونا در فارس، این بیماری تاکنون ۷۹۵۷ مبتلا داشته است.

فینال گزارش اجتناب کرده اند شیوع بیماری عروق کرونر روده ها در فارس حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است این بیماری اجتناب کرده اند زمان شیوع تاکنون ۶۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۲ نفر را مبتلا کرده است.

این گزارش حاکی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند مجموع مبتلایان تعیین شده، ۶۰۷۲۳۹ نفر افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹۵۷ نفر فوت کرده اند.

گزارش شیوع بیماری عروق کرونر روده ها نیز حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است طی ۲۴ ساعت قبلی ۵ مورد فوتی جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰ مورد بستری جدید در فارس به گزارش رسیده است.

بر مقدمه گزارش دانشکده علوم پزشکی شیراز، هم اکنون ۴۲۲ فرد مبتلا خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص در بیمارستان های استان بستری هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۹۰ فرد مبتلا {به دلیل} وخامت وضعیت جسمانی تحمل مراقبت های ویژه در بخش های آی سی یو قرار می گیرند.

بر مقدمه فینال گزارش اجتناب کرده اند شیوع بیماری عروق کرونر روده ها در فارس، هفت میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۰ دوز واکسن کرونا در شهرهای علوم پزشکی شیراز تزریق شده است کدام ممکن است دوز اول ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۶ دوز نوبت دوم ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۲ دوز است. اولین واکسن ۱۴۸۴۶۳۲ دوز بود.

انتهای پیام/