کد نوروزی ۱۴۰۱ همراه خود اول نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانسل ۱۴۰۱


پاداش وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین تصمیم تلفنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانسل به رویداد عید نوروز ۱۴۰۱ ادعا کرد.

پاداش نوروزی کد ۱۴۰۱ اینترنتی همراه خود اولین توصیه شده ویژه سال جدید

کلیه مشترکین ابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباری تلفن در کنار اول می توانند اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۳۰ اسفند به همان اندازه بالا ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند ۵ مبلغ عیدی مشخص شده اجتناب کرده اند هزار تومان به همان اندازه ۵۰ هزار تومان استفاده کنند.

شهرت این سفر به صورت اینترنت به راحتی در دسترس است است. شخص ممکن است اجتناب کرده اند این سفر برای تصمیم، پیامک را انتخاب کنید و انتخاب کنید وب داخل جامعه استفاده تنبل. همراه خود این سهام امکان کسب بسته های تولید دیگری هر دو استفاده اجتناب کرده اند سرویس بیشتر مبتنی بر ارائه دهندگان محتوایی، تصمیم رومینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفن تدریجی خارجی {وجود ندارد}.

چگونه اجتناب کرده اند عید در کنار اول استخدام می کنید؟ مشترکین در کنار اول می توانند همراه خود شماره گیری کد دستوری *۱۴۰۱# بدون هزینه در بسته در کنار ۱۴۰۱ گزارش عنوان کنند. علاوه بر این گزارش عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی این سفر تنها به محض در طول معین امکان پذیر است.

کد هدایای نوروزی اینترنت ۱۴۰۱ سال نو ایرانی در ایران

به رویداد نوروز سال ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافت پذیرش در قرن پانزدهم هجری قمری در وسط ای اجتناب کرده اند زمان ۱۷ مارس ۱۴۰۰ به همان اندازه ۴ آوریل ۱۴۰۱ همه ممکن است مشترکین ابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباری ایرانسل می توانید اجتناب کرده اند هدایای ویژه ای کدام ممکن است به رویداد گرامیداشت این ۲ مناسبت مهم باستانی، سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی تدارک دیده شده، بهره مند شوید!

جشن تصادفی برای همه مشترکین!

اجتناب کرده اند جانب ۱۷ مارس ۱۴۰۰ به همان اندازه ۴ آوریل ۱۴۰۱ ، کلیه مشترکین ابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباری ایرانسل می توانند کد درخواستی * ۱۴۰۱ # را شماره گیری کنند ۱۰۰۰۰ به همان اندازه ۱۰۰۰۰ تومانخوشبختانه (به طور تصادفی) عیدی را اجتناب کرده اند ایرانسل می گیرم!
این سفر ویژه شناخته شده به عنوان شهرت به جیب ها دیجیتال اضافه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک ممکن است اجتناب کرده اند آن کسب تنبل. تصمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته وب اجتناب کرده اند ایرانسل بیشترین استفاده را ببرید.

یک جشن زشت!
در فضا ۱۷ مارس ۱۴۰۰ به همان اندازه ۴ آوریل ۱۴۰۱ اگر جیب ها دیجیتال ممکن است تمام شده است درگاه بانکی هزینه برابر ۱۰٪ اجتناب کرده اند انواع بار ، شبیه جوایز نقدی به جیب ها ممکن است اضافه می تواند!
شناخته شده به عنوان مثال، اگر مقیاس جیب ها دیجیتال ممکن است باشد ۱۰ هزار تومان هزینه ده نسبت اجتناب کرده اند این مبلغ ( ۱۰۰۰ تومان) توسط ایرانسل به سهام در جیب ها ممکن است به صورت عیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهام آن به ۱۱ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
نسبت اضافه شده شناخته شده به عنوان “پاداش نقدی” قابل سوئیچ به جیب ها های تولید دیگری نیست، درو کردن نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده قابل کسب است. تصمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته وب اجتناب کرده اند ایرانسل شخص.

این سفر ساده به محض برای هر نفر در کل فاصله کمپین استفاده تبدیل می شود.

فرآیند های پرانرژی سازی:

  • کد تصمیم *۶#
  • یادآور این سیستم ایرانسل سلمان

پکیج مختلط نوروزی!

در اطراف اطرافم ۲۰ مارس به همان اندازه ۴ آوریل، مشترکین ابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباری ایرانسل نیز می توانند اجتناب کرده اند بسته یکپارچه نوروزی بهره مند شوند!
این بسته همراه خود ۱ ساعت شهرت مکالمه ایرانسل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱ گیگ وب در سراسر جهان ساده ۴۰۰۰ تومان است قیمت داردو به همان اندازه سیزدهم فروردین ماه قابل کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت ۲۴ ساعت شهرت دارد.

راه های پرانرژی سازی بسته کاهش یافته است:

  • کد تصمیم *۵#
  • یادآور این سیستم a فوق العاده ایران

تأمین: خرید و فروش نیوز – عکس: yjc.news