کاهش نارضایتی‌ها همراه خود درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاایسنا/زنجان رئیس گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش استان زنجان ذکر شد: همراه خود درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا، به طور پیوسته شاهد کاهش نارضایتی‌ها هستیم.

ناصر فغفوری در ذکر شد‌وگو همراه خود ایسنا، همراه خود خاص اینکه اجرای قالب درج قیمت تولیدکننده انصافاً محقق شده است، اظهار کرد:  این قالب بر ایده کار کارشناسی اساس‌ریزی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با شفاف‌سازی، حلقه‌های واسطه‌ای مازاد هم بردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن حلقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حلقه‌های مازاد باعث تخفیف‌ها می‌شود.

وی همراه خود خاص اینکه  {در این} قالب دنبال آن نبودیم کدام ممکن است فروشنده هر دو تولیدکننده برای تخفیف اجتناب کرده اند درآمد شخصی کم تدریجی، افزود: اجتناب کرده اند زمان اجرای قالب تاکنون، هم کاهش تدریجی نارضایتی‌ها تبصره شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم پوشش‌های وزارت صمت به سویی است کدام ممکن است اگر ایرادهای طرفدار هم در قالب وجود داشته باشد، مقاومتی برای تعمیر آن نباشد.

این در کنترل همراه خود تاکید بر اینکه بلافاصله همراه خود اصل وزیر، اجرای قالب درج قیمت تولیدکننده روی همه اقلام مشمول اعمال شد، یکپارچه داد: علاوه‌ بر آن، قیمت بلعیدن‌کننده هم بر روی کالا درج می‌شود ولی همراه خود این دلیل کدام ممکن است برای قیمت بلعیدن‌کننده، عنوان کمتر از هم اضافه می‌شود.

فغفوری تحمیل رقبا در درجه در دسترس بودن را یکی اجتناب کرده اند نیازها درج کمتر از قیمت بلعیدن‌کننده عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: وقتی قیمت بلعیدن‌کننده به طور ملایم نوشته می‌شود، خالص است کدام ممکن است واحد صنفی کنجکاوی‌ای برای در دسترس بودن کالا به هزینه کمتر اجتناب کرده اند آن ندارد. این توسعه اگرچه باعث شد بخشی اجتناب کرده اند این هدف کمرنگ‌تر شود با این حال سود آن این بود کدام ممکن است افراد اجتناب کرده اند سردرگمی رها می‌شوند.

رئیس گروه صمت استان زنجان همراه خود ردیابی به اینکه در جاری حاضر تقریباً همه موارد مشمول این قالب شدند، خاطرنشان کرد: علاوه بر این کالاهای بخش دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز محصولاتی مشابه میوه کدام ممکن است امکان بسته‌بندی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت فله‌ای در دسترس بودن می‌شود، تقریباً همه محصولاتی کدام ممکن است امکان بسته‌بندی آن‌ها موجود است، مشمول قالب قیمت‌گذاری شده‌اند.

انتهای پیام