کاهش دیدنی بیماری عروق کرونر در ملت/ چرا کاهش نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر {وجود ندارد}یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیته آموزشی کشوری مدیریت تاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشک اظهار داشت: در جاری حاضر انواع اسبابک ها سرپایی کرونا به میزان قابل توجهی کاهش یافته است است، با این حال مردمان همچنان باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسیناسیون شخصی را در ایام نوروز پایان دادن کنند.

دکتر. مسعود مردانی در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا وی در خصوص وضعیت تاج در ملت اظهار داشت: خوشبختانه اسبابک ها سرپایی تاج آمیکرون کاهش چشمگیری داشته است. به همین دلیل مبتلایان مراجعه کننده به امکانات درمانی اکثراً مبتلایان غیر عروق کرونر هستند. در عین جاری اسبابک ها بستری شدن کرونا در بیمارستان به حداقل رسیده است. اسبابک ها بستری در ICU برای ادغام کردن بیمارانی همراه خود سابقه آمیکرون ویژه به ویژه کسانی است کدام ممکن است واکسینه نشده اند.

وی افزود: دلیل برای اینکه ادامه دارد نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر به زیر سه رقمی نرفته است اینجا است کدام ممکن است این اشخاص حقیقی کدام ممکن است به نوع از حداکثر بیماری مبتلا شدند، بیماری آنها اجتناب کرده اند سه به همان اندازه ۴ هفته اندازه می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است ادامه دارد میزان نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر کاهش نیافته است.

مردانی همراه خود خاص اینکه منتظر بهار خوبی در نوروز هستیم، اظهار داشت: طرفدار ما اینجا است کدام ممکن است مردمان اجتناب کرده اند مواهب شخصیت استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل های بهداشتی را به همان اندازه رسیدن نیمکرون به حداقل شخصی داشته باشند. متاسفانه برخی ادامه دارد واکسیناسیون شخصی را پایان دادن نکرده اند کدام ممکن است ممکن است برای پیام رسان ها ضرر تحمیل تنبل. ما در واقعً طرفدار می کنیم کدام ممکن است واکسن تزریق شود.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند وضعیت ۲ داروی Paxlovid را انتخاب کنید و انتخاب کنید Molynepiravir برای دسترسی پروتکل درمانی تاج با بیرون ریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری شدن در ECU خبر داد. استفاده اجتناب کرده اند ۲ داروی Mullenpiravir را انتخاب کنید و انتخاب کنید Paxlovid در کمیته آموزشی مطرح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات آنها متعاقباً مطرح احتمالاً وجود خواهد داشت.

انتهای پیام/