چگونه دادگاه نظامی را استدلال، صادر و اعلام می کنند؟مواد ۶۲۵ تا ۶۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری به امور «وکالت» و «رسیدگی به پرونده، صدور و صدور حکم» از سوی دادسرا و دادگاه نظامی می پردازد.

به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش های بررسی قوانین، فصل پنجم و ششم «آیین دادرسی کیفری» را که از قسمت مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح برگرفته ایم، مرور می کنیم.

فصل پنجم – وکالت دادسرا و دادگاه نظامی

ماده ۶۲۵: در صورتی که جرایم علیه امنیت کشور وجود داشته باشد یا پرونده حاوی اسناد و اطلاعات سری باشد و در صلاحیت مراجع قضایی نیروهای مسلح باشد، طرفین دعوی باید خود را معرفی کنند. . وکلا از بین وکلای رسمی مورد تایید نهاد قضایی نیروهای مسلح انتخاب می کنند.

تبصره – تعیین وکیل دادگاه نظامی در زمان جنگ مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۶۲۶ – وکلای دارای تابعیت خارجی نمی توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند مگر اینکه در تعهدات بین المللی قید شده باشد.

فصل ششم – ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ حکم

ماده ۶۲۷ – رئیس قوه قضائیه می تواند تقدیم پرونده را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض نماید. ارجاع پرونده در صورت عدم حضور رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی تهران به ترتیب شماره شعبه بر عهده روسای دادگاههای تجدیدنظر نظامی می باشد.

ماده ۶۲۸: – در صورت غیبت رئیس قوه قضائیه منطقه، پرونده به دادگاه نظامی ناظر به معاونت ارجاع می‌شود و در صورت غیبت، رؤسای تجدیدنظر و دادگاه‌های نظامی مسئول هستند. با توجه به شماره شعبه به ترتیب یک و دو.

ماده ۶۲۹ – در صورتی که پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم مشابه دیگری نیز شده است، دادگاه نیز می‌تواند به جرم مذکور رسیدگی کرده یا پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال کند.

ماده ۶۳۰ – در صورت انصراف از جنایت تا زمانی که ادامه نداشته باشد رسیدگی غیابی نخواهد بود.

ماده ۶۳۱ – چنانچه در حین اجرای وظایف نیروهای مسلح از قبیل تیراندازی یا کشتن شخص یا افراد بی گناه یا وارد آوردن خسارت اقتصادی به آنان قرار منع تعقیب صادر می شود. اتهامات ضابطان، در صورت درخواست اولیای دم مقتول یا مقتول بدون ارائه درخواست، پرونده برای تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و غرامت به دادگاه نظامی ارسال می شود. دادگاه از نماینده بخش مربوطه برای شرکت در جلسه دعوت کرد. عدم حضور نماینده مانع از رسیدگی و صدور رأی نمی باشد.

ماده ۶۳۲: وقتی پرونده به دادگاه نظامی وصول می‌شود، پس از اعلام ختم به یاری خداوند با اتکال به شرف و وجدان و استماع و استماع مطالب، طبق مقررات شروع می‌شود. مورد و شواهد موجود، در همان جلسه یا در غیر این صورت، پیش نویس در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز به رأی گذاشته خواهد شد.

ماده ۶۳۳ – انتشار اطلاعات مربوط به تصمیمات دادگاه نظامی ممنوع است. اما رئیس قوه قضاییه در مواقع ضروری و در صورت نیاز می تواند اطلاعات مربوط به آرای قطعی دادگاه های نظامی را جهت انتشار در پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه و دستگاه قضایی ارائه کند.

تبصره – در مواردی که دادستان نظامی یا رئیس قوه قضائیه آموزش را برای پیشگیری از وقوع جرم ضروری تشخیص دهد، اطلاعات لازم در رابطه با محکومیت‌ها و نحوه رسیدگی به جرم در اختیار یگان‌ها قرار می‌گیرد.

در انتهای پیام