پیشرفت قطعه دوم محور کاشمر به شادمهر رضایت‌بخش نیستایسنا/خراسان رضوی مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی خراسان رضوی اظهار داشت: باوجود اینکه به همان اندازه سه ماه بلند مدت قرارداد قطعه دوم محور کاشمر به شادمهر نوک می‌یابد با این حال پیشرفت این قطعه رضایت‌بخش نیست.

عباس یوسف‌زاده در بازدید اجتناب کرده اند توسعه پیشرفت قطعه دوم محور کاشمر به شادمهر کدام ممکن است دیروز به پایان رسید، افزود: هرچند اختلافاتی بین نمایندگی انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانکار چالش موجود است با این حال باید خودشان تعمیر کنند، زمانی کدام ممکن است پیمانکار کار را آغاز نمود همراه خود تمامی این مشکل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات آشنایی داشته است.

وی همراه خود اظهار تأسف اجتناب کرده اند اینکه همراه خود تحویل داد خوب سال باقی مانده است چالش اجتناب کرده اند پیشرفت مطلوبی برخوردار نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران چالش باقی مانده است جستجو در نصب سنگ‌شکن هستند، تصریح کرد: پیمانکار باید وظیفه چالش را خاص تدریجی.

مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی خراسان رضوی اظهار کرد: به رغم اینکه سه ماه تولید دیگری مدت قرارداد به اتمام می‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید هم‌زمان ۲۰ کیلومتر قطعه دوم به اتمام می‌رسید با این حال پیشرفتی ندارد، فرماندار به اختلاف نمایندگی انرژی الکتریکی همراه خود پیمانکار وارد شود.

وی همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند پیشرفت فوق العاده کم قطعه دوم محور کاشمر به شادمهر خاص کرد: باید بدون در نظر گرفتن زودتر وظیفه چالش خاص شود.

عباس یوسف‌زاده اظهار کرد: بزرگراه شادمهر به کاشمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شکسته نشده به بردسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انابد کدام ممکن است در انتهای بخش راه‌سازی به استان خراسان جنوبی متصل می‌شود حدود ۱۱۵ کیلومتر می‌شود.

وی افزود: روز چهارشنبه مونتاژ‌ای همراه خود مدیرعامل چالش خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شکسته نشده چالش تصمیم گیری وظیفه خواهیم نمود، هر دو خاتمه کار داده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو برای شکسته نشده کار باید به توافقاتی برسیم.

مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی خراسان رضوی همراه خود تأکید بر اینکه طی تعدادی از سال قبلی زحمات متعدد برای این محور کشیده شده است، اظهار داشت: اجتناب کرده اند وضعیت فعلی اصلاً راضی نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این روش پاسخگویی نیست، انتخاب بسته شدن برای قطعه دوم روز چهارشنبه گرفته می‌شود.

مشاور مردمان کاشمر در مجلس شورای اسلامی {در این} مونتاژ اظهار داشت: هرچند در ابتدا قرار بود بهمن‌ماه سال در گذشته ۲۰ کیلومتر قطعه دوم محور کاشمر به شادمهر به بهره‌برداری برسد با این حال در شکسته نشده پیمانکار چالش هفته مقامات امسال را برای نوک چالش ادعا نمودند با این حال همچنان توسعه پیشرفت چالش فوق العاده تدریجی است.

حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند حرکت لاک‌پشتی باند دوم محور کاشمر به شادمهر افزود: گرچه ادعا می‌شود سنگ‌شکن نصب شده با این حال باقی مانده است ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی نداشته است.

وی تصریح کرد: تاکنون چندین استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون رئیس جمهور اجتناب کرده اند این چالش بازدید داشته‌اند با این حال باقی مانده است به نتیجه نرسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده به برگزاری مونتاژ چکیده شده است.

مشاور مردمان کاشمر در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باوجود اینکه سه ماه تولید دیگری قرارداد پیمانکار به نوک می‌رسد با این حال چالش پیشرفتی حدود ۲۸ به همان اندازه ۳۵ سهم تا حد زیادی ندارد، این مردمان هستند کدام ممکن است  ضرر می‌تدریجی، طی خوب ماه جدیدترین چندین نفر {در این} محور جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو داده‌اند.

نیک‌بین همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند اینکه کارگاه باقی مانده است به طور مناسب تجهیز نیست، افزود: بنا به مشاوره مسئولان مدیران چالش ساده دارند پول می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری برای این محور انجام نمی‌دهند.

وی همراه خود خاص اینکه برای این چالش اتفاق خاصی نیفتاده است، اظهار داشت: اجتناب کرده اند وضعیت فعلی این چالش گله‌مند هستیم.

مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی خراسان رضوی در شکسته نشده بازدید شخصی به جهان اجتناب کرده اند محور خلیل‌آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردسکن نیز بازدید نمود.

انتهای پیام