پیشرفت‌های جدیدترین در قلمرو اهمیت ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ‌های امنیتی ذاتی در واردات را عالی کرده است.


محمد فرازمند اظهار داشت: متنوع اجتناب کرده اند کشورهای قلمرو دریافته اند کدام ممکن است ایمنی وارداتی {نمی تواند} ثابت باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی های فرامنطقه ای {نمی توانند} انتخاب خوبی برای ایمنی باشند.

به گزارش ایسنا، محمد فرازمند، فرستاده جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در پیام نوروزی شخصی ضمن تبریک عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرا رسیدن سال نو به افراد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هموطنان مقیم ترکیه، به پیشرفت های تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین {در این} ملت ردیابی کرد. ملت. جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو در سال قبلی: در سال ۱۴۰۰، فینال سال قرن چهاردهم، تحولی تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین روی زمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو به شمول افغانستان همسایه رخ داد کدام ممکن است شاهد راهپیمایی مات نیروهای اشغالگر شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقوط نیروهای اشغالگر بود. مقامات افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خوب فاجعه عمیق در اندازه قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در اوکراین در سراسر جهان بودیم.

وی همراه خود ردیابی به انتخابات خارق العاده ریاست جمهوری کشورمان در سال قبلی، افزود: قلمرو.

فرازمند افزود: تحولات قلمرو بار تولید دیگری اهمیت سوراخ های امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی ذاتی در واردات را عالی کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند کشورهای قلمرو متوجه شدند کدام ممکن است ایمنی در واردات ناپایدار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی های قلمرو {نمی توانند} انتخاب خوبی برای ایمنی باشند. “

فرستاده جمهوری اسلامی ایران در ترکیه همراه خود ردیابی به شرکت ها سفارت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنسولگری های کشورمان در ترکیه در سال قبلی افزود: پیگیر امور شخصی باشید.

وی علاوه بر این حاضر شرکت ها کنسولی به ایرانیان مقیم جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب ترکیه توسط گروه های کنسولی را اجتناب کرده اند جمله اقدامات سفارت کشورمان در آنکارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکنسولگری ما در استانبول عنوان کرد.

انتهای پیام/