پیام نوروزی وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامیوزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در پیامی تحریک کردن سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز ۱۴۰۱ را تبریک ذکر شد.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند وسط {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط نهایی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی، محتوای متنی پیام نوروزی محمدمهدی اسماعیلی به رئوس مطالب زیر است:

«نفس باد صبا شکوفا ممکن است

دنیای قدیم یک بار دیگر جوان ممکن است

بنفشه به سامان عالی لیوان عقیق خواهد داد

چشمان نرگس درگیر شقایق {خواهد بود}

این تمدید کدام ممکن است اجتناب کرده اند پنالتی بلبل خارج شد

زنانی خواهند بود کدام ممکن است به همان اندازه پرده گل فریاد می زنند

ماه شعبان کف دست قد خورشید قابیل است

به همان اندازه ساعت شب عید فطر {خواهد بود}

عرضه هر سال نو کدام ممکن است ممکن است روح نسیم بهاری را می خوانم ما را به تأمل در دگرگونی شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح در شخصی دعوت می تنبل.

اجتناب کرده اند این رو باید در نوروز پیشتاز باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین را مغتنم شمرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تشکیل حکومت مردم، همراه خود اعتقاد به نیروی جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دیدی تغییر آفرین، حرکت عظیم ملت را {به سمت} تمدن نوین اسلامی سوق دهیم.

نوروز امسال در کنار همراه خود میلاد موعود، رویدادی {خواهد بود} کدام ممکن است پرده ای را برافراشته است کدام ممکن است نوید عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل شدن ظلمت را می دهد.

به امید اینکه تحریک کردن قرن جدید به همان اندازه نوک هجران غایب باشد.

زودرس فرارسیدن سال ۱۴۰۱ شمسی را تبریک می گویم.

در پناه خداوند متعال سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفق شوید.

انتهای پیام/