پیام نوروزی سرپرست صندوق ذخیره فرهنگیان


کد خبر: ۱۱۶۷۰۰

گذشته تاریخی تخلیه: شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ – ۱۱:۳۷

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان به رویداد عید نوروز ۱۴۰۱ پیامی صادر کرد.

به گزارش ثریا، جواد نوری، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان پیام نوروزی را صادر کرد کدام ممکن است به رئوس مطالب زیر است:

به تماس گرفتن خدا
ای برگردان دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه
همین جا مادیبار است
توجه دوزی
برای بهتر از ها ما را بچرخانید.

وقتی بهار می آید همه عامل نو تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن جدید می شویم.

این استمرار را به فال نیک می گیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجدید زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرا رسیدن بهار را به همه هموطنان گران بویژه مدرسین احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان تبریک می گویم.

امیدوارم در سال جدید همراه خود همت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همه خواهید کرد کارگران این موسسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های تابعه گام های بلندی در راستای نیازها این مجموعه غول پیکر مالی برداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت اعضای آن را تامین کنیم. راه اندازی شد این سیستم های ناتمام به اعضا اجتناب کرده اند جمله تجزیه و تحلیل ماهیت حقوقی گروه، فهرست بندی برخی نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر این سیستم های کارشناسی در محیطی شفاف، انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی.

من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانم در مؤسسه صندوق فرهنگیان همراه خود اراده فراوان، مفهوم های نو برای موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال دارد حق ورود به این بخش غول پیکر، ۹ اجتناب کرده اند روی توهم، اما علاوه بر این اجتناب کرده اند روی محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق معنی های عظیم صندوق، حرکت کردیم. فرهنگیان ذخیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگان را به بازو معرفی شده است ایم. قابلیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه های قابل توجهی کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها محقق شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند قابلیت های تولید دیگری برای مونتاژ هر دو پایان دادن کدام ممکن است همه آنها امکان پذیر است.

ما اجتناب کرده اند بهار، اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط، سرسبزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراوت تحقق یافته است ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این روش بر لطف را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنایت الهی تکیه می کنیم.

فرارسیدن سال نو را به تمامی اعضای احترام مؤسسه، همکاران عاشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های محترمشان تبریک می گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امید فضل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنایت، وارد عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر جدیدی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این روش دستاوردهای بزرگی را رقم می زنیم. مدرنیته از نظر من نیازها برتر هستند.

تأمین: صندوق ذخیره فرهنگیان