پوشش قطعی ایران توسعه روابط راهبردی بلندمدت همراه خود چین است


سیاست قطعی ایران گسترش روابط راهبردی بلندمدت با چین است

رئیس جمهور همراه خود خاص اینکه پوشش قطعی جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط راهبردی بلندمدت در جهان‌های مختلف همراه خود چین است، گفت: این روابط راهبردی را فارغ اجتناب کرده اند تحولات بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس اعتقاد سیاسی متقابل دنبال می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای سودآور این سیستم همکاری‌های کامل ۲۵ ساله {در این} راستا انتخاب دارد.

به گزارش ایسنا،‌ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار ژنرال «ویو فنگ» وزیر حفاظت جمهوری خلق چین همراه خود خاص اینکه تحولات قلمرو‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی، قطعا ارزش آن را دارد همکاری‌های راهبردی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین را بیش اجتناب کرده اند قبلی نماد می‌دهد، {تأکید کرد}: یکجانبه‌گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلطه‌طلبی همراه خود هدف مدیریت ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممانعت اجتناب کرده اند انبساط مالی ایمن جهان تعیین کنید می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود یکجانبه‌گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم صرفاً اجتناب کرده اند طریق همکاری توانایی‌های بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم‌اندیش میسر است.

رئیس جمهور همراه خود خاص اینکه زمینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های عظیم در ایران موجود است، افزود: قابلیت‌های بی‌نظیر ایران در بخش بار بین‌ قلمرو‌ای، قابلیت‌های ایران در ایمنی طیف گسترده ای از نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همکاری‌های زیرساختی قلمرو‌ای، بسترهای قابل توجه برای همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری هستند.
رئیس جمهور در یکپارچه سخنانش همراه خود ردیابی به خروج یکجانبه آمریکا اجتناب کرده اند برجام، تصریح کرد: آمریکایی‌ها می‌خواستند همراه خود نقض برجام ایران را تحمل شدیدترین فشارها قرار دهند با این حال بلافاصله رسما اعتراف می‌کنند کدام ممکن است در اعمال فشار حداکثری به ایران شکست مفتضحانه‌ای خورده‌اند.
رئیسی تاکید کرد: ملت ایران نماد داد کدام ممکن است می‌شود همراه خود از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستادگی به حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است‌های آرمانی شخصی کف دست کشف شد.
ژنرال «ویو فنگ» وزیر حفاظت جمهوری خلق چین نیز {در این} دیدار همراه خود ابلاغ سلام‌های خوب و دنج رئیس جمهور کشورش برای آیت‌الله رئیسی ذکر شد: آسانسور روابط بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین همواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخصوص در شرایط بحرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناآرام کنونی جهان برای قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ایمنی‌آفرین است.
وزیر حفاظت جمهوری خلق چین افزود: ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین می‌توانند در همه امتیازات جهانی همراه خود یکدیگر همکاری داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بهبود صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت در این کره خاکی کمک کنند.
ژنرال ویو فنگ تصریح کرد: یکجانبه‌گرایی مانع انبساط مالی ایمن جهان است.

انتهای پیام