پوشش عمومی قوه قضاییه کاهش کمیت سوابق داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوره معامله با استدادستان انتظامی قضات ذکر شد: پوشش عمومی قوه قضاییه کاهش کمیت سوابق داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان معامله با است.

به گزارش ایسنا، وسط رسانه های قوه قضائیه گفتن کرد:

همراه خود ملاحظه به دستورالعمل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکیدات رئیس قوه قضائیه همراه خود حضور مسئولین ارشد قوه قضائیه در مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل سفره های خدمت در ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری کلاس ها مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان انتظامی به در کنار علی اصغر رفاهی مدیرکل روابط کلی قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابوالفضل نجفی مدیرکل محل کار سالن دادگاه انتظامی قضائیه همراه خود حضور در مسجد منصور السلطان حرم به تجزیه و تحلیل مشکلات قضایی ساکنان پرداختند. میدان، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند نماز جماعت. {در این} مسجد بینی به بینی برای گوش دادن به مشکلات اماکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با به پرونده های حقوقی مددجویان تحقق کردند.

حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد خارج اجتناب کرده اند این سیستم همراه خود ردیابی به ارائه دهندگان قوه قضائیه به ساکنان در تجهیزات های مختلف قضایی ذکر شد: پوشش عمومی قوه قضائیه در جاری حاضر بر ۲ موضوع استوار است: کاهش کمیت تجهیزات قضایی. . اشیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش زمان پردازش. .

دادستان انتظامی همراه خود خاص اینکه جستجو در صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش بین طرفین پرونده هستیم، ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند راه های نتیجه گیری این امر رشد صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش است.

وی همراه خود خاص اینکه معامله با به برخی اجتناب کرده اند پرونده های قضایی زمان زیادی است، ذکر شد: انگیزه آن کمیت بیش از حد پرونده هایی است کدام ممکن است به سالن دادگاه {می رود}.

موحدی آزاد همراه خود ردیابی به ضعیف قاضی در ملت ذکر شد: در جاری حاضر ۱۲ هزار قاضی در تجهیزات قضایی مشغول به کار هستند. در ۱۰ سال قبلی حدود ۱۰ هزار قاضی به قوه قضائیه پیوسته اند، به همین دلیل افزایش انواع قضات کافی نیست، اما علاوه بر این باید کمیت سوابق داده ها کاهش یابد.

وی همراه خود ردیابی به اهمیت صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش در کاهش انواع پرونده های وارده به مراجع قضایی، افزود: رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل آن به گونه ای کدام ممکن است سوابق داده ها به توضیحات مختلف به متخصصان مختلف ارجاع تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری مسئولیت قوه قضائیه است. تصمیم گیری اتهامات را بپذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل معامله با به سوابق داده ها تمدید شده تبدیل می شود.

بسیار زیاد اجتناب کرده اند ساکنان همراه خود حضور افسران قضایی در مسجد منصور السلطان مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات قضایی شخصی را مطرح کردند کدام ممکن است توسط دادستان انتظامی، قضات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان قضایی تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها اجباری برای پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات صادر شد. موضوع. مشکلات افراد

انتهای پیام/