پوشش زدگی تاثیر مستقیمی بر محرومیت زدایی در کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد داردایسنا/ کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اظهار داشت: پوشش زدگی تاثیر مستقیمی بر مسائلی معادل آسیب های اجتماعی، نبرد های جمعی، ضعیف اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رها شدن برخی اجتناب کرده اند مناطق محروم استان دارد.

سردار حمید خرمدل مونتاژ شورای سنت نهایی استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد همراه خود حضور دبیر شورای سنت نهایی در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این استان عالی نسبت مساحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی نسبت مساحت دارد. نسبت اجتناب کرده اند پایین بهتر اجتناب کرده اند معمول کشوری در انتخابات، نماز جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه رویداد ها.

وی خاص کرد: این اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند پاسخگویی اجتماعی بالایی برخوردار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فاجعه هایی معادل سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زلزله اعم اجتناب کرده اند گروه یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر راه اندازی شده حضور سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشمگیری دارند.

فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد همراه خود ردیابی به همبستگی عشایری {در این} استان خاطرنشان کرد: همراه خود وجود برخی مشکلات باید فرصتی اندیشه در مورد شود کدام ممکن است در مجموع مفید است.

خرمدل همراه خود ردیابی به مشکلات بسیاری در استان خاطرنشان کرد: اولین ضرر سیاسی شدن است کدام ممکن است تاثیر مستقیمی بر محله دارد، مسائلی معادل آسیب های اجتماعی، نبرد های دسته جمعی، بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رها شدن برخی اجتناب کرده اند عوامل استان کدام ممکن است استان مسئله سیاسی شدن است. .

وی شکسته نشده داد: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشکلات درمورد به زاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولد است، استانی کدام ممکن است در بازتاب بالاترین زاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولد را {در این} زمینه داشت با این حال اکنون کمترین زاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولد را در ملت دارد.

فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد همراه خود ردیابی به برخی آسیب های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهای مقابله همراه خود آن، تاکید کرد: در مناطق دیشموک میزان این آسیب اجتماعی به صفر رسید.

خرمدل اظهار داشت: استان ما بالاترین میزان حق ورود به بخش های علمیه ملت را دارد، اگر خودمان را قابل توجه بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون شخصی را به تمام روستاها بفرستیم تولید دیگری شاهد چنین زخم هایی نخواهیم بود.

وی یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشکلات بخش باکلاس را درمورد به جزایر ورزش تجهیزات ها دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص کرد: اگر بتوانیم هم افزایی بین تجهیزات های باکلاس تحمیل کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نیروی کار} را همراه با هم قرار دهیم، در بخش باکلاس نیز کارآمد خواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانیم برای مواجهه بیشتر همراه خود آسیب اجتماعی بود.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد همراه خود خاص اینکه تولید دیگری روزی برای تلف کردن {در این} استان برای مقابله همراه خود آسیب ها نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید نرده های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهنی تحمیل شود کدام ممکن است نباید اجتناب کرده اند کف دست برود جایگزین.

به گزارش ایسنا، خرمدل اظهار کرد: همراه خود سپاه حساب باز کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تمام چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان کنار هم قرار دادن خدمت رسانی به مردمان استان در جهان باکلاس هستیم.

انتهای پیام/