پرونده بودجه ۱۴۰۱ شهرداری مشهد بسته شدایسنا/ خراسان رضوی سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد اجتناب کرده اند نوک توسعه تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب بودجه ۱۴۰۱ شهرداری مشهد خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {در این} بودجه شاهد افزایش ۶ درصدی سهم درآمد ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت سرمایه گذاری های عمرانی کارآمد هستیم. در مناطق کم درآمد رشد یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه به بیش اجتناب کرده اند ۳۸ نسبت مرتفع است.

موسی الرضا حاجی بگلو در طولانی مدت سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین مونتاژ علنی شورای اسلامی شهر مشهد به تشریح مصوبات این مونتاژ تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: {در این} مونتاژ ایده کمیسیون تلفیق با توجه به لایحه قوانین بودجه ۱۴۰۱ شهرداری مشهد تجزیه و تحلیل شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها آن تایید شد.

وی به خاص عمیق بودجه سال بلند مدت شهرداری تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بودجه سال ۱۴۰۱ همراه خود مجموع دارایی ها بیش اجتناب کرده اند ۲۶ میلیارد تومان کدام ممکن است نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ انبساط ۴۰ درصدی را نماد می دهد.

حاجی بگلو افزود: در بخش مصارف، شورای اسلامی شهر اعتبارات ارزش ای (جاری) را ۶۳ میلیارد تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تملک دارایی های سرمایه ای (ساختمانی) بیش اجتناب کرده اند ۱۰ میلیارد تومان تصویب کرد. چون آن است اجتناب کرده اند ارزیابی اعتبارات جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمرانی تفسیر تبدیل می شود، نسبت بودجه برای اعتبارات عمرانی جذاب است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد همراه خود خاص اینکه اعتبارات ارزش ای در هفت فصل همراه خود ۱۳ نسبت افزایش نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب شد، تصریح کرد: اکتسابی شد.

حاجی بگلو در شکسته نشده به تشریح راهکارهای بودجه ۱۴۰۱ شهرداری مشهد تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تخصیص دارایی ها در میل مناطق کمتر رشد یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط نشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش اختیارات مدیران کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرکززدایی ستادها است.

وی همراه خود خاص اینکه بودجه ۱۴۰۱ مطابق همراه خود شرایط اجباری تدوین شده است، تصریح کرد: یکی اجتناب کرده اند رهنمودها مهم این بودجه کاهش دارایی ها حاصل اجتناب کرده اند تصویب قالب های فوق است. علاوه بر این بخشی اجتناب کرده اند بدهی های بانکی شهرداری در سال بلند مدت فروخته تبدیل می شود.

حاجی بگلو همراه خود ردیابی به مشخصه های بودجه سال بلند مدت تصریح کرد: اصلاح بخشی اجتناب کرده اند سامانه تصمیم گیری مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرفه امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان زیربنایی شهری بر ایده قیمت تمام شده ارائه دهندگان همراه خود ملاحظه به قالب های عمرانی ویژه مناطق کم برخوردار. را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم می کند جانبی، زیرساخت های مرتبط همراه خود سلامت، شادابی دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این صحیح سازی فضاهای شهری، بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادابی گروه همراه خود نیازهای اشخاص حقیقی دارای معلولیت اجتناب کرده اند جمله این مشخصه ها است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد نسبت سرمایه گذاری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتبارات عمرانی جاری را ارزیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ۳۰ نسبت اجتناب کرده اند این اعتبارات درمورد به اعتبارات جاری بخش انتخابیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰ نسبت درمورد به بودجه عمرانی است.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} شورای اسلامی شهر مشهد، سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: {در این} مونتاژ برخی مصوبات درآمدی نیز اصلاح شد.

انتهای پیام/