پایین لرزه ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر شهرهای بهاباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یزد را لرزاند


زمین لرزه ای به بزرگی 4.4 ریشتر شهر یزد را لرزاند

بر مقدمه بررسی ها صدای ایراناین پایین لرزه ساعت ۲۲:۲۴ دقیقه یکشنبه رخ داد.

پایین لرزه این حادثه در ۴۹ کیلومتری بهاباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عمق ۷ کیلومتری پایین رخ داد.

بر مقدمه بررسی ها، تاکنون خسارتی از آن پایین لرزه گزارش نشده است.