وی از سوی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و ارشد دانشگاه آزاد معرفی شداین مراسم به منظور تجلیل و آگاهی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش ایسنا. مراسم بزرگداشت دکتر محمدعلی اکبری رئیس جمهور سابق و آشنای دکتر. حامد حسن پور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر علی سروری مجد، مشاور مدیر و رئیس اداره کل، روابط عمومی و ارتباطات استان آزاد اسلامی و علی فقیه ملک مرزبان در مراسم مدیرکل دفتر رویدادها و پیگیری های ویژه سازمان آزاد اسلامی برگزار شد. جماعت.

در این مراسم دکتر سروری مجید با اعطای عنوان دکتر دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی حامد حسن پور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

قضاوت دکتر طهرانچی دکتر. حامد حسن پور، گفت: نظر به تعهد و سوابق جنابعالی، در این حکم به عنوان «رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه» منصوب می شوید.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی و مادی دانشگاه، دستورات مقام معظم رهبری در گسترش فضای انقلابی، صیانت از نهاد دانشگاه، ترویج علم و اجرای برنامه پنج ساله آزاد را انجام دهید. اسلام. دانشگاه.

گنجاندن عناصری در برنامه به ویژه بسته های کاری «ارتقای کیفیت و کارایی دوره های تحصیلی»، «ارتقای توان مقابله و حل مشکلات» و «فعالیت های شبکه های به هم پیوسته و یکپارچه» و راهکارهای مرتبط و ضروری است. اقدامات به ویژه «طراحی و اجرای نظام نخبه‌گرایی و «جذب استعدادهای برجسته»، «ارتقای کیفیت و کارایی پژوهش در تحصیلات تکمیلی» و «شبکه‌سازی اعضای معلمان، نخبگان و پژوهشگران در قالب تشکل‌های خاص، انجمن‌های علمی و پژوهشی». گروه های اقدام «باید در نظر گرفته شوند.

دکتر. تهرانچی همچنین با صدور نامه ای جداگانه از دکتر محمدعلی اکبری از زحمات وی در دوران تصدی مسئولیت.

به گزارش دانشگاه آزاد، دکتر حامد حسن پور دارای مدرک لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تربیت مدرس تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است. مشاور وزیر امور صنعتی، مدیر و اجرای بیش از ۲۰ پروژه تحقیقاتی و تولیدی در کشور تکمیل شده، علمی و اجرای بیش از ۷ همایش و نمایشگاه علمی و صنعتی، طراح ارشد سازمان علمی یک. سابقه اعدام

در انتهای پیام