ویدئو / فاجعه اوکراین. به رایزنی های سیاسی برای صلح شکسته نشده دهید


ویدئو / بحران اوکراین.  به رایزنی های سیاسی برای صلح ادامه دهید

بیست و ۶ روز اجتناب کرده اند تحریک کردن درگیری اوکراین می گذرد و ولودیمیر زلنسکی به امتحان شده های سیاسی شخصی برای جلب حمایت در سراسر جهان شکسته نشده می دهد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، نظامی روسیه به آسانسور محاصره در شرق، جنوب و جنوب شرق اوکراین شکسته نشده می دهد. دخالت. بین روسیه و اوکراین، با بیرون عمیق ادعا کرد کدام ممکن است توافقنامه صلح به راحتی در دسترس است است.