ویدئو / سرویس هر دو غیبت دو ساله؟


ویدئو / سرویس یا غیبت دو ساله؟

اجتناب کرده اند افرادی که می گویند خدمت سربازی خوب خدمت مقدس است، برای بسیاری که معتقدند این خدمت بی اثر است، دو جنبه عقب کشیدن و عقب کشیدن موجود است. در واقع نظامیان این عبارت مجبور را بیش از حد دوست ندارند. {در میان} این طیف کسانی هستند کدام ممکن است می گویند راه محافظت و اجرای این دوران باید اصلاح تنبل. شناخته شده به عنوان مثال، عمر آنها را کاهش دهید و اجتناب کرده اند سربازان خدماتی به صورت ماهر بیشترین استفاده را ببرید، ۹ ساده شناخته شده به عنوان خوب نیروی بودجه قیمت. {در این} ویدئو سعی شده است در یک واحد فاصله آموزشی ارتش همراه خود متعدد اجتناب کرده اند کادرها و متعدد اجتناب کرده اند سربازان پادگان “۰۱” گفتگو کنیم.

عکاس: اسماعیل گلرخ، امید ابراهیمی / خبرنگار: محمدرضا نورمحمدیان / تدوین: امید ابراهیمی