ویدئو / باران بهاری در تهران


ویدئو / باران بهاری در تهران

همراه خود آغاز سفر نوروزی سال ۱۴۰۱ تهران همراه خود وزش باد از حداکثر و تگرگ و باران در کنار بود. اصلاح شرایط جوی پایتخت {و کاهش} دمای هوا، سفرهای نوروزی را همراه خود ضرر مواجه کرده است. اداره کل هواشناسی استان تهران نیز وضعیت جوی تهران را همراه خود کاهش تا حد زیادی دما و وزش باد و طوفان پیش سوراخ بینی کرده است.

عکاس و تدوین: امیرحسین شهسواری