ویدئویی اجتناب کرده اند انبار حیوانات {پر شده} در اسپانیا


مجموعه حیوانات تاکسیدرمی یکی اجتناب کرده اند بهترین محموله هایی همراه خود این ابعاد در اسپانیا و اروپا است. قطعا ارزش آن را دارد این استخر شخصی حدود ۲۹ میلیون یورو برآورد شده است. پلیس اسپانیا منصفانه مخلوط کردن مومیایی را در یک واحد سوله در پترا، نزدیک والنسیا، در شرق اسپانیا اختراع کرد. اجتناب کرده اند ۱۰۹۰ حیوان پرونده شده، ۴۰۵ حیوان شناخته شده به عنوان “ایمنی شده”، “در معرض خطر انقراض” هر دو “منقرض” طبقه بندی شدند.