ویتامین‌های E و C در کنترل کنترل نوع دویک تحقیق داخلی جدید نشان می دهند که از مکمل های ویتامین E C استفاده می شود و در کنار ترکیبی از نتایج تمرینات مختلف می تواند باعث بهبود وضعیت سلامتی ورزش شود.

به گزارش ایسنا، یک نوع دو با افزایش سطح قند خون، خطراتی مانند نارسایی بیماری و مرگ‌ومیر را به میزان دابل‌توجهی ازا می‌دهد. سازوکارهای پاتوژنز نارسایی بیماری هنوز به طور دقیق روشن نشده است، بااینوجود می تواند مسیر سیگنالینگ را به همراه داشته باشد، ازجمله آسیب های آسیب شناسی، آپوپتوز و اختلال در عملکرد میتوری باعث اختلالات قلبی و جسمی می شود. در میان اندامک های موجود در سلول، میتوکندری که خود دارای یک ژنوم خاص است، نقش مهمی در تولید انرژی از طریق مسیر انتقال الکترون تشخیصی دارد و در آن نقش مهمی در گرفتن بدن در مشکلات متعدد دارد.

به گفته متخصصان، هیپرگلیسمی یا قند خون بالا، می تواند سلول های قلب را مستعد مرگ سلولی و اختلال در عملکرد و ساختوساز اندامک میتوکندری کند و از این طریق باعث اختلال در عملکرد میوکارد و تخریب سلول های بنیادی قلب شود. علاوه بر این، در سطح مولکولی، این تغییرات می تواند به دلیل تغییر بیان یا فعالیت ها و ژن های مختلف برای حفظ یا تنظیم هموستازی و ساختار داخل سلولی تأثیر منفی بگذارد. شواهد زیادی نشان دادند که افزایش قند و بی‌تحرکی باعث کاهش بیوژنز میتوکندری و اختلال در عم می‌شود. ایجاد سازوکار اختلال عملکرد می کندری در افزایش قند خون و نوع دو مشخص نیست.

در این رابطه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و واحد اقدام به مطالعه کرده اند که در آن تمرین ترکیبی و مصرف مکمل های E و C بر روی بیوژنز میتوکندری در بافت قلب جان بیماران شیراز به نوع دیگری مورد بررسی قرار گیرد.

مطالعات در این مطالعه، از پنجاه سر موش صحرایی نر آلوده به نوع دو مورد استفاده و ترکیب های مختلف ویتامین E C و را همراه با تمرینات ورزشی روی آنها آزمایش کرده اند.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که مصرف مکمل های غنی از آنتیاکسیدان و تمرین ترکیبی باعث کاهش میزان گلوکز خون می شود و از سویی باعث بهبود بیوژنز میتوکندری بافت قلب می شود.

از سویی، استفاده از تمرین همراه با مکمل ضداکسیدان اثر بیشتر در روند بهبودی نسبت به اثر هر کدام از هر کدام از آنها بهتنهایی است.

فرزانه تقیان، گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و همکارانش در این خصوص میگویند “در اثر تاثیر و چاقی، میزان رادیکالهای آزاد در بدن افزایش مییابد و درنتیجه میزان بیوژنز میتوکندری ها در اثر افزایش سطح رادیکالهای آزاد”. کاهش می‌یابد».

آنها میافزایند “افزایش آنزیم های آنتیاکسیدانی، بیوژنز و عملکرد میتوکندری های قلب، متأثر از سازگاری های ناشی از تمرینات ترکیبی و مصرف مکمل های ویتامین E C است و. فعالیت های ورزشی و مکمل های ضداکسیدانی در ایجاد دفاع ضد اکسایش، کاهش رادیکال های آزاد و افزایش بو

این یافته‌ها در «مجله گزارش و متابولیسم» که قبلاً با نام مجله و لیپید ایران شناسایی شده است. این نشریه را پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه تهران با همکا

انتهای پیام