وقف شدید مقامات در نظارت بر قیمت‌هاسیدابراهیم رئیسی اظهار داشت: قوانین بودجه ۱۴۰۱ اقتضائاتی دارد کدام ممکن است در تعدادی از روز بلند مدت برای افراد تبیین خواهیم کرد. فارکس ۴۲۰۰ به فارکس نیمایی تغییر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات تصمیم گرفت است بر قیمت‌ها نظارت شدید داشته باشد به همین دلیل اجرای قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع مدیریت بازار طی تعدادی از روز بلند مدت به اطلاع افراد خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی در نشست خبری نوک بازدید به استان قزوین کدام ممکن است بامداد پنجشنبه هشتم اردیبهشت برگزار شد، در مخلوط اصحاب رسانه اظهار کرد: در بازدید به قزوین همراه خود نمایندگان اقشار مختلف دیدار داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شورای اجرایی به تجزیه و تحلیل امتیازات پرداختیم. استان قزوین قطب کشاورزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشت قزوین دشتی حاصلخیز است کدام ممکن است باید اصولاً اجتناب کرده اند قبلی به آن کانون توجه کرد. به همین دلیل کشاورزی داده ها‌بنیان را در دشت قزوین دنبال خواهیم کرد؛ چرا کدام ممکن است احیای دشت قزوین درخواست شده است همیشگی افراد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس معظم انقلاب در بازدید به قزوین بر ملاحظه بر این دشت تاکید داشتند.

وی خاص کرد: قزوین جدا از قطب کشاورزی قطب اقتصادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید داده ها‌اساس‌شدن صنایع استان مورد پیگیری قرار گیرد. علاوه بر این احیای واحدهای نیمه‌تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیل نیز در اصل کار مقامات قرار دارد. برای همین است امر در ملت نیز ستاد احیای واحدهای تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه‌تعطیل را سرزنده کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مطابقت آن در استان‌ها احیا کردن مدل ها اقدام خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: در استان قزوین تعدادی از واحد تولیدی شخصی‌سازی شده‌اند کدام ممکن است به جای آن افزایش اکنون تعطیل هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله این مدل ها می‌توان به کنتورسازی ردیابی کرد. این مدل ها باید به صورت خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند به همان اندازه به مدار ساخت بازگردند، تاکید می‌کنیم کدام ممکن است هیچ قابلیت معطلی نباید در استان وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه آنها نیاز دارند به چرخه ساخت بازگردند.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص وضعیت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با باید بگوییم کدام ممکن است در استان قزوین ضعیف تشک‌های بیمارستانی نسبت به باند استان را شاهد هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی تنها ۲۰ نسبت پیشرفت فیزیکی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید سریعاً احداث آن در اصل کار قرار گیرد.

رئیسی تصریح کرد: در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان ضعیف آب نداریم اما علاوه بر این باید مدیریت آب {اتفاق بیفتد} برای همین است میزان بهره‌برداری اجتناب کرده اند آب در اصل کار قرار گرفته است.

وی خاص کرد: قزوین قطب کشاورزی اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راه اندازی شد این استان غفلت صورت گرفته است در لحظه اجتناب کرده اند دولتخانه صفوی بازدید داشتیم کدام ممکن است باید این بنای تاریخی مرمت شود. باید آثار تاریخی قزوین توسط رسانه‌ها راه اندازی شد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات احیا کردن آنها امتحان شده تنبل. بناهای تاریخی باید مرمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کت و شلوار همراه خود گردشگری احیا شوند؛ چرا کدام ممکن است رشد صنعت گردشگری فوق العاده حیاتی است.

وی اظهار کرد: دانشکده بین‌المللی امام خمینی (ره) قابلیت ارزشمندی برای تربیت نیروی انسانی است کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند آن بهره‌برداری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند نیروی محیط زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه استان در اصل کار مدیران قرار گیرد به همان اندازه کاستی‌ها جبران شود.

رئیس جمهور عنوان کرد: برای رشد استان اعتبارات ارزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریالی تخصیص گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ها نیز اجرای آن را اجتناب کرده اند مسئولان پیگیر باشند.

وی شکسته نشده داد: امتحان شده کردیم اجتناب کرده اند چشم اندازها حال در ملت استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ هزار مگاوات انرژی الکتریکی توسط نیروگاه‌های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هسته‌ای ساخت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت انرژی الکتریکی به نحوی انجام شود به همان اندازه خاموشی نداشته باشیم کمااینکه در زمستان سال ۱۴۰۰ قطعی انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین نداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبودها را اجتناب کرده اند طریق توقف ورزش در برخی اجتناب کرده اند مدل ها تامین کردیم.

این به فرماندهی اظهار داشت: در خصوص موقوفات باید بگوییم کدام ممکن است اکثر موقوفات در راستای تعمیر مشکلات افراد وقف شده‌اند با این حال مورد نیاز است به نیت واقف ملاحظه داشته باشیم. موقوفات می‌توانند گره مالی را باز کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساخت کمک کنند، گروه اوقاف در قزوین موضوع موقوفات را پیگیری تنبل به همان اندازه بتوانیم آنها را احیا کنیم.

رئیس جمهور در طولانی مدت خاطرنشان کرد: قوانین بودجه ۱۴۰۱ اقتضائاتی دارد کدام ممکن است در تعدادی از روز بلند مدت برای افراد تبیین خواهیم کرد فارکس ۴۲۰۰ به فارکس نیمایی تغییر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات تصمیم گرفت است بر قیمت‌ها نظارت شدید داشته باشد. به همین دلیل اجرای قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع مدیریت بازار طی تعدادی از روز بلند مدت به اطلاع افراد خواهد رسید. قیمت‌ها نباید به نحوی باشد کدام ممکن است به افراد فشار وارد شود برای همین است افراد را در جریان امورات قرار خواهیم داد.

انتهای پیام