وضعیت محیط کسب و کار و مشارکت در پاییز امسال


نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار و کار مشارکت ایران در پاییز ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که شرایط محیط کسب م

به گزارش ایسنا، اقتصادی بهبود فضای کسب و کار و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه هر کشور به شم هرچه محیط کسب کار شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌مندی از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر خواهد شد که نتی.

طبق ماده ۴ قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق ها موظفند برای اطلاع رسانی سیاستگزاران از وضعیت محیط کسب و کار کشور، شاخص های ملی محیط کسب و کار و کار در ایران را تدوین و سالیانه و فصلی به تفکیک استان ها، بخش ها و فعالیت های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. . برهمین های طراحی طرح پیشش شاخص های کسب و کار ملی محیط زیست با همکاری اتاق های بازرگانی، تعاون و سال ۱۳۹۵ ری.

بر اساس نتایج حاصل از کسب و کار پایش محیط ملی و کار مشارکت ایران در پاییز رقم شاخص ملی مشارکت ۱۴۰۰، ۵:۵۶ محاسبه شده است که نشان می دهد شرایط محیط کسب و کار نسبت به فصل گذشته که رقم شاخص ملی تعاون، ۵.۴ به صورت بوده است. بسیار جزئی بدتر شده و وضعیت محیط کسب و کار ارائه مطلوب و مساعد نیست.

وضعیت محیط کسب و کار و مشارکت در پاییز امسال

بر اساس گزارش واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران، نامناسبترین مولفه های محیطی کسب و کار و فعالیت در پاییز ۱۴۰۰ تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، خدمات مالی از بانک ها، بیثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار، در مقابل، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار و محدودیت دسترسی به آب و حامل های انرژی از مناسب ترین مولفه های محیط زیست کسب و کار مشارکت در پاییز ۱۴۰۰ است. شماره می رود.

بر اساس این گزارش، بهترین فصلی شاخص ملی محیط کسب و کار و کار بخش در بخش های عمده اقتصادی از خدمات به عنوان محیط کسب و کار و کشاورزی بدترین محیط کسب و کار بوده است.

مارها نشان می‌دهند که فعالیت‌های مالی و بیمه بهترین محیط کسب و کار و فعالیت‌های تولید صنعتی، بد
به گزارش ایسنا، محیط کسب و کار و کار شامل مجموعه عواملی است که بر عملکرد یا اداره بنگاه اقتصادی، قوانین و مقررات، فرهنگ کار و میزان بارندگی در هر منطقه جغرافیایی از جمله این عوامل به شمار می روند.
انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری