«وسط تحقیقات کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار» امکانات غیرفعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی گرد و غبار در خوزستان!ایسنا/ خوزستان اولین وسط تحقیقات ذرات در دانشکده شهید چمران اهواز ساختمان شد. این خبری است کدام ممکن است در تیرماه سال ۹۰ در رسانه ها آشکار شد، با این حال این وسط {به دلیل} مشکلات پولی حدود ۲ سه سال است کدام ممکن است غیر پرانرژی است.

به گزارش ایسنا، این در حالی است کدام ممکن است قابل دستیابی است این وسط در گذشته اجتناب کرده اند پرانرژی شدن مجدد کانون های کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار هشدارهای مورد نیاز را به مراجع مختلف استان خوزستان اجتناب کرده اند جمله استانداری داده باشد، به همین دلیل درست در این لحظه می توان شاهد مفقود شدن نهال ها در کانون های کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار ماهشهر بود. غیر اجتناب کرده اند کانون های کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار فوق بحرانی شرق اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپه های ماسه ای دشت آزادگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ….

یکی اجتناب کرده اند سبدها بی نظیر کار محققان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگران ایرانی، یعنی «عدم حمایت»، اکنون بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس واضح است. مانعی کدام ممکن است {به دلیل} ضعیف شهرت سالانه تنها ۲۰۰ میلیون تومان گریبان وسط پودر دانشکده شهید چمران اهواز را گرفته، آینده تعداد انگشت شماری وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشکده تولید دیگری در دانشکده های ملت را رقم زده است.

با این حال به نظر می رسد مانند است وسط تحقیقات کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ارتباط چندانی همراه خود شهرت فوق العاده بیش از حد مدیریت کانون های کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار ندارند.

در جاری حاضر همراه خود ملاحظه به پرانرژی شدن وسط فوق بحرانی شرق اهواز جایگزین آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا بیش از حد نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید این سیستم را اجتناب کرده اند دید مقامات خارج کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کار با هم همراه خود دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان اقدام کرد. . برای کاهش تأثیر کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار بیشترین استفاده را ببرید.

به آموزش داده شده است معاون سابق پژوهشی دانشکده شهید چمران اهواز، اگرچه دانشکده تمام امتحان شده شخصی را {برای حفظ} این وسط به کار گرفته است، با این حال اساساً حاضر ارائه دهندگان بی اثر است بجز «متقاضی» باشد.

برای عمیق تا حد زیادی همراه خود معاون سابق پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانشکده شاه چمران اهواز اظهار داشت‌وگو کرده‌ایم کدام ممکن است در یکپارچه می‌خوانید:

تعطیلی مرکزی بحرانی {به دلیل} عدم تهیه ۲۰۰ میلیون تومانی!

دکتر علی حقیقی، معاون سابق پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانشکده شهید چمران اهواز در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، اظهار کرد: در روزی کدام ممکن است معاونت پژوهشی را بر عهده داشتم، شرایط به گونه ای بود کدام ممکن است حدود شهرت تصمیم گیری شده بود. ۲۰۰ میلیون دلار برای وسط تحقیقات کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار، با این حال استانداری، جهاد کشاورزی، گروه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادهایی کدام ممکن است از برخی از معانی حاوی موضوع ریزگردها بودند، هیچ اعتباری صنوبر نکردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت نکردند.

وی افزود: همراه خود وجود اینکه مقامات بودجه زیادی برای مقابله همراه خود ریزگردها صنوبر کرد، با این حال برای تصور آن چیزی به مدرسه صنوبر نشد. حتی سعی کردیم برای این وسط رهن بگیریم به همان اندازه از کیت مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی بالا را تامین کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت علوم هم همکاری خوبی داشت با این حال متاسفانه همراه خود تحریک کردن تحریم ها مواجه شدیم.

درک دانشکده شهید چمران اهواز همراه خود ردیابی به اجرای برخی اجتناب کرده اند ماموریت های بودجه ای این دانشکده اظهار داشت: روزی کدام ممکن است من می خواهم در دانشکده بودم اجتناب کرده اند مجموعه پول صنوبر کردند، انگار قبلا نبوده است.

وی اظهار داشت: شاید شناخته شده به عنوان عالی ماموریت کودک توسط همکاران خارج اجتناب کرده اند وسط حمایت شده باشد با این حال برای وسط تحقیقات کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار قیمت ای صنوبر نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایتی صورت نگرفته است.

سهم وسط تحقیقات کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در شهرت فوق العاده بیش از حد مدیریت کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار چه {بوده است}؟

حقیقی همراه خود تاکید بر اینکه بعد از همه باید این شهرت اجتناب کرده اند سوی استان تامین می شد، خاطرنشان کرد: همراه خود این جاری ما وسط را رها نکردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنین آن مشکل زیادی کشیدیم، با این حال متاسفانه بابت بودجه درمورد به پودر خوزستان برای معاونت پژوهشی ایشان چیزی صنوبر نشد.

وی اظهار داشت: بعد از همه برخی اجتناب کرده اند همکاران ماموریت های شخصی را اجرا می کردند کدام ممکن است قیمت به سختی هم داشت با این حال برای تجهیز پژوهشکده، کسب از کیت آزمایشگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای ماموریت بزرگی همراه خود موضوع ریزگردها قیمت ای در بر نداشت. دانشکده “.

وضعیت سایر امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات تحقیقاتی چگونه است؟

معاون سابق پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانشکده شاه چمران اهواز کسب اطلاعات در مورد وضعیت سایر امکانات تحقیقاتی این دانشکده در اتصال همراه خود گروه‌ها اظهار داشت: تقریباً همه پژوهشگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگاه‌های دانشکده همین وضعیت را دارند. این دانشگاهیان هستند کدام ممکن است ماموریت گروه ها را می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب این امکانات اجرا می کنند. اکنون این پژوهشکده میادین را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت نفتی است کدام ممکن است ماموریت های بزرگی را انجام می دهد، با این حال عملاً به سایر امکانات تحقیقاتی توجهی نمی شود.

بودجه سالانه امکانات تحقیقاتی مقیاس را کاهش می دهد

وی همراه خود ردیابی به اینکه وسط تحقیقات پودر دانشکده شهید چمران اهواز سرانجام به ۲۰۰ میلیون تومان در سال خواستن داشت کدام ممکن است این بودجه نیز اجتناب کرده اند محل بودجه پژوهشی دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده تامین می شد، افزود: بعد از همه این موضوع را در کل سالیان متمادی عنوان می کنم. کدام ممکن است در آن پاسخگویی داشتم ; ۲ سه طرحی کدام ممکن است برای ذرات به پایان رسید توسط همکاران به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب ماموریت ارجاع به صنعت به پایان رسید، با این حال هیچ بودجه سیستماتیکی برای تجهیز، ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل در اختیار وسط تحقیقات قرار نگرفت.

حقیقی در نهایت همراه خود ردیابی به مدرسه های دشواری محور خاطرنشان کرد: در اینکه دانشکده ها {به سمت} دانشکده های دشواری محور حرکت کرده اند شکی نیست، با این حال متأسفانه اتصال سیستماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصی {وجود ندارد} کدام ممکن است نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها از ملزومات هر دو حمایت های خواهید کرد را مطرح کنند چرا کدام ممکن است اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است ملت. ” ما خیلی کم هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است پژوهشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات تحقیقاتی {در این} زمینه عملا ناکارآمد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر محل کار ارجاع به صنعت دانشکده {در این} سال ها انبساط کرده است {به دلیل} حمایت دانشکده است.

انتهای پیام/