وزارت انرژی در تذکر دارد شخصی را برای ساخت انرژی الکتریکی {در تابستان} کنار هم قرار دادن تنبل/ روزی برای آرامش نداریمایسنا/ هرمزگان وزیر انرژی همراه خود دقیق اینکه صنعت انرژی الکتریکی در سال جدید فرصتی برای آرامش ندارد، اجتناب کرده اند این سیستم وزارت انرژی برای کنار هم قرار دادن سازی تمامی نیروگاه ها برای تابستان ۱۴۰۱ خبر داد.

علی اکبر محرابیان در بازدید اجتناب کرده اند سرمایه گذاری های بازیابی و ساخت واحدهای بخار نیروگاه بندرعباس ضمن تبریک سال نو در ترکیبی کارمندان این نیروگاه اظهار داشت: سال جدید طبق این سیستم ریزی های {انجام شده} سال پرباری {خواهد بود}. برای صنعت آب و انرژی الکتریکی ملت، {در این} راستا در زمینه انرژی الکتریکی، تمامی نیروگاه های ملت باید به همان اندازه تابستان ۱۴۰۱ همراه خود اتمام تعمیرات کنار هم قرار دادن شوند.

وی افزود: همزمان چندین قالب بهبود نیروگاهی در اقصی عوامل ملت در جاری اجراست کدام ممکن است فضا ساخت و خوردن به میزان قابل توجهی مقیاس را کاهش می دهد.

محرابیان خاطرنشان کرد: در بخش انرژی الکتریکی ملت همراه خود ملاحظه به شرایط حال فرصتی برای آرامش {وجود ندارد} و امیدواریم همراه خود امتحان شده جمعی بخشی اجتناب کرده اند تاخیرهای پیش آمده در سال های جدیدترین برای عجله جبران شود.

وی تصریح کرد: در بخش آب سرمایه گذاری های متعددی پیش سوراخ بینی شده است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها در ماه های جدیدترین و چند تولید دیگری در سال ۱۴۰۱ سرزنده خواهند شد.

محرابیان در نهایت همراه خود ردیابی به این سیستم ریزی وزارت انرژی برای شهرهای دارای فشار آبی اظهار داشت: در بخش آبرسانی به شهرها و شهرهای دارای فشار آبی امتحان شده خواهیم کرد چندین سرمایه گذاری را در ۹ سال اجرا کنیم به همان اندازه ضرر برطرف شود. مشکلات {در این} زمینه

به گزارش ایسنا، در اولین روز اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۱ علی اکبر محرابیان وزیر انرژی اجتناب کرده اند سبقت گرفتن واحد ۲ نیروگاه بندرعباس بازدید و الگو تعمیرات را خوش بینانه تعیین مقدار کرد.

انتهای پیام/