ورود جدی شهرداری تهران به موضوع عدالت فضایی در تهران با رونق ساخت و سازمعاونت شهرسازی و شهرداری تهران از ورود جدی مدیریت شهری به مسئله اجرای عدالت فضایی در تهران.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا صارمی با بیان اینکه شهرداری تهران در دوره جدید مدیریت شهری ورود جدی به موضوع توزیع عدالت فضایی در شهر تهران با توجه به اینکه در نظام معماری و شهرسازی در حوزه تنظیم مقررات تنظیم شده است، افزود: و ضوابط، طرح های توسعه ای، در کمیسیون های ماده ۵ و … شهرداری تهران به گونه ای عمل می کند که به راحتی به سوی تخریب و نوسازی املاک فرسوده سوق داده می شود، اما این مسئله به دلیل مشکلاتی است که در سال های گذشته مورد بررسی قرار می گیرد. های گذشته، با روبه رو بوده است.

وی با اشاره به کاهش میزان صدور پروانه ساخت در سال گذشته ادامه داد ۴: آمارها نشان می دهد که صدور پروانه از ۳۴ هزار واحد در سال های گذشته به ۵ هزار واحد در سال ر سیده است. به همین دلیل معاونت معماری و شهرسازی در این زمینه درصدد است تا این روند را به شرایط مناسب و اد.

شهردار تهران بیان کرد: عملکرد برنامه ریزی شهرداری تهران در حوزه شهرسازی و معماری باید به گونه ای باشد که سالانه بتواند به ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در سال برسیم که در شرایط عادی شهر تهران نیاز به تولید سالی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی دارد.

وی با اشاره به عقب ماندگی ۸ ساله شهر تهران در حوزه ساخت و ساز و تاکید کرد: سیاست ها و برنامه ریزی های شهرداری تهران در حوزه شهرسازی به سمت راست ساخت و ساز در تمام مناطق شهری است.

به گفته صارمی، معاونت معماری و شهرسازی این است که در مناطقی که رغبت سرمایه گذاری و ساخت و ساز در آنها پایین و در مقابل بافت فرسوده و ناکارآمد بیشتر بوده و درنهایت میزان سوددهی ساخت و ساز کمتر بوده است; شهرداری تهران با اعطای تسهیلات و مشوق ها ساز و کاری فراهم می کند تا میزان ساخت و ساز و سرمایه گذاری سرمایه

بر اساس گزارش سایت شهر، وی همچنین افزود: یکی دیگر از مهمترین برنامه های مدیریت شهری در حوزه شهرسازی و معماری رونق عدالت فضایی در مناطقی است که در طول سال های گذشته کمترین میزان توسعه را تجربه کرده اند.

انتهای پیام