ورزش های مالی ملت در سال ۱۴۰۰ باورپذیر بودایسنا/ خراسان رضوی رئیس کمیسیون خرید و فروش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی خراسان رضوی ذکر شد: سال ۱۴۰۰ اجتناب کرده اند تذکر مالی سال موفقی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد ولی فقیه {در این} بخش تاثیر مطلوبی داشت. ورزش های مالی ملت در سال ۱۴۰۰ همراه خود برای درمان اعمال تحریم های ناجوانمردانه علیه ایران باورپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل قبول {بوده است}.

محمدحسین روشنک در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، دانستن درباره تعیین مقدار دستاوردهای مالی دهه ۱۴۰۰ ذکر شد: ورزش های مالی ملت در دهه ۱۴۰۰ همراه خود برای درمان اعمال تحریم های ناجوانمردانه علیه ایران باورپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل قبول است. ” طی سال قبلی مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها مختلفی در اندازه مختلف اقتصاد ایران موجود بوده، همراه خود این جاری چرخه ساخت در ملت همچنان تدریجی است، قیمت دلار اجتناب کرده اند ابتدای سال در جاری کاهش بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبودی {وجود ندارد}. کالا در ملت

وی افزود: اگر تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجمی مالی در ملت وجود نداشت، مانترا مالی ۱۴۰۰ به شکلی دیدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب محقق می شد.

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: این امر باورپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل قبول است. در واقع از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مردمان عملکرد اساسی در محافظت تاب آوری اقتصاد ملت داشته است.

روشنک خاطرنشان کرد: فعالانی اجتناب کرده اند مقامات، بخش شخصی، مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره. آنها نیاز دارند نسبت به مردمان حس دین داشته باشند، از این مردمان بودند کدام ممکن است همراه خود اقتدار به سمت درگیری مالی از دوام کردند.

وی شکسته نشده داد: در مجموع سال ۱۴۰۰ سال موفقیت مالی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد مقام معظم مدیریت {در این} بخش تاثیرات مثبتی داشته است. مردمان ایران صبور، مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سر درگیری‌های مالی از دوام قابل توجهی اجتناب کرده اند شخصی نماد داده‌اند. به همین دلیل مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان بخش دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی مربوطه نیز باید برای افراد قطعا ارزش آن را دارد قائل شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای مالی را کاهش دهند.

رئیس اتاق بازرگانی مشهد بازگشت به شد: مقامات سیزدهم در برخی اسبابک ها سودآور بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی اسبابک ها سودآور نبوده است. یکی اجتناب کرده اند کارهایی کدام ممکن است مقامات سیزدهم به خوبی انجام داده، روابط خارجی ایران همراه خود کشورهای تولید دیگری است. مقامات سیزدهم نیز در مقابله همراه خود تاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه واکسن سودآور {بوده است}. نیروی کار وزارت خارجه مقامات سیزدهم هم خوشایند حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج خوبی برای ملت داشته است.

وی افزود: متاسفانه در نیروی کار مالی مقامات سیزدهم توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت می خواست نیست. گران رئیس جمهور وقت توانسته اعتقاد مردمان را به بهتر از نحو جلب تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بین مردمان سربلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل اعتقاد باشد با این حال نیروی کار مالی این مقامات قابلیت مورد نیاز برای اداره امور مالی را ندارد. ملت

انتهای پیام/