واریز ۷۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن کردستان به خزانە دولتی در سال جاریایسنا / کردستان رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: در سال جاری قریب به ۷۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی

محمد درەوزمی امروز (۱ اسفند) در مراسم تکریم و معارفه سرپرستان سعدن و تجارت کردستان اظهار کرد: مولف اصلی توسعە هر استانی، بخخ خصوصی است.

عنوان کرد: هشت سال گذشتە کار تیمی را شروع کرد و گفتمانی را فهمیدیم که در ذیل گفتمان، بندە مدیریت بخشی را تحت عنوان صنعت، معدن و تجارت در استان در سال ۹۳ برعهده گرفت و آن گفتمان چیزی نبود جز گفتمان توسعە در استان. کردستان و به این اعتقاد و باور رسیدە بودیم کە کردستان نیازمند و شایستە طوسعە است.

سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشارە بە اینکە مردم استان خواستار رفاە و توانمند :فت: هرگاە می‌توانیم شغلی را ایجاد و سطح توانمندی و رفاە مردم را افزایش دهند، می‌توان گفت کە رشد.

درەوزمی اضافە کرد: ایجاد نیرو برای جوانان و افزایش درآمد و رفاە سرمایەگذاری است.

وی بیان کرد: سرمایەگذاران یا دولت و یا بخش خصوصی هستند و باید زمینەای را برای جذب سرمایەگذار در استا.

دروەزمی بررسیان کرد: زمین، سرمایە و نیروی انسانی مولفەهای سرمایە هستند، اگر هم این مولفەها وجود دارد، اما سرمایە اجتماعی وجود ندارد، توسعە حاصل نمی شود.

ویگان کرد: استان کردستان در دارایی های معدنی استان کردستان در سال ۹۲ به اقتصاد کشور کمک می کند تا در سال ۹۲. این رقم ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود.

انتهای پیام