هلال احمر خراسان جنوبی به ۳۳ هزار مسافر نوروزی ارائه دهندگان رسانی می تنبلایسنا/ خراسان جنوبی مدیرعامل باند هلال احمر خراسان جنوبی اجتناب کرده اند حاضر ارائه دهندگان به ۳۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۱ مسافر در نوروز توسط اعضای باند هلال احمر خراسان جنوبی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۸ اقلام زیبایی شناختی بین مسافران نوروزی dishing out شده است.

محمدرضا رضایی روز سه شنبه ۳ فروردین در محیط بازدید اجتناب کرده اند موقعیت یابی ارائه دهندگان بشردوستانه نوروزی شهرستان طبس تصدیق شد: قالب کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات نوروزی اجتناب کرده اند ۲۵ اسفندماه سال جاری به مدت ۲۰ روز در استان اجرا تبدیل می شود. سال

به گزارش ایسنا، مدیرعامل باند هلال احمر خراسان جنوبی اجتناب کرده اند حاضر ارائه دهندگان به ۳۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۱ مسافر در نوروز توسط اعضای باند هلال احمر استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در این} مدت همراه خود امتحان شده ۲۰۰ نفر اجتناب کرده اند کودکان، ۱۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۹ مسافر نوروزی اجتناب کرده اند ارائه دهندگان ایستگاه های امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت بازدید (داده ها تاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل پرخطر) استفاده کردند.

وی همراه خود خاص اینکه تاکنون منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۲ مسافر در قالب قالب کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات نوروزی به یاد دوست شادمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویش چلچراغ دعوت شدند، افزود: ۲۱۷۰ کودک اجتناب کرده اند ارائه دهندگان فضایی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۲ نفر در چادر هستند. .

به مشاوره رضایی، {در این} مدت کودکان در قالب نیروی کار های سحاب همراه خود حاضر ۱۱۴ ارائه دهندگان آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک های اولین، ۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۰ مسافر نوروزی را به وضعیت های ایمن (زیبایی شناختی، توریستی، اوقات فراغت، ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلی) راهنمایی کردند.

وی همراه خود ردیابی به اینکه منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹۹ نفر در رشد این نهاد مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این قالب حمایت کرده اند، تصریح کرد: ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۳ مسافر نیز در زمینه بازدید کنندگان سایت آموزش های اجباری را دیده اند.

رضایی شکسته نشده داد: ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۸ اقلام زیبایی شناختی بین ۱۱۳ مسافر نوروزی dishing out را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار خون ۱۱۳ نفر مقیاس گیری شد.

انتهای پیام/