هشدار مشاور دامغان نسبت به کم آبی {در این} شهرستانمشاور افراد دامغان در مجلس، میزان رسوب سد شهید شاهچراغی دامغان را به ۴ میلیون مترمکعب رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: کمیت آب دامغان سالانه ۵۰ متر مقیاس را کاهش می دهد.

علی اکبر علیزاده برامی در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا کسب اطلاعات در مورد وضعیت آبی شهرستان دامغان اظهار کرد: حیات آبزیان شهرستان دامغان به سد شهید شاهچراغی این شهرستان تعیین می شود. متاسفانه نیمه های بالای سد شهید شاهچراغی به خوبی ساخته نشده است. نتیجه اینجا است که همراه خود بارندگی بیش از حد، رسوبات زیادی وارد سد شده است. ۴ میلیون اجتناب کرده اند ۲۰ میلیون مترمکعب قابلیت سد ساده رسوب است. اگر کلسیم زدایی انجام نشود، قیمت های زیادی به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان تحمیل تبدیل می شود.

مشاور افراد دامغان در مجلس یازدهم اجتناب کرده اند وزارت انرژی خواست بدون در نظر گرفتن سریعتر عملیات حوضه داری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخوان داری را انجام دهد به همان اندازه تولید دیگری رسوبی وارد سد نشود.

عضوکمیسیون کشاورزی، آب، دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست مجلس یازدهم اظهار داشت: وزارت انرژی موظف است همراه خود عملیات احیا سد را آهک زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت شکسته را احیا تنبل. عنوان این حرکت درمانی است. در بازدید فعلی رئیس جمهور به استان، عملیات احیا یکی اجتناب کرده اند مصوباتی بود که وزارت انرژی موظف است در اسرع وقت آغاز به کار تنبل.

اگر در سال ۱۴۰۱ بارندگی بیش از حد نباشد افراد دامغان سال سختی را جلو خواهند داشت

علیزاده برامی کسب اطلاعات در مورد کمیت آب سد شهید شاهچراغی دامغان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ مشکلی نداشتیم با این حال اکنون همراه خود ۴ میلیون متر تاس رسوب مواجه هستیم. کل آب این سد ۸ میلیون متر تاس است. اگر بارندگی ها در سال بلند مدت کمکی نکند، افراد دامغان سال سختی را در سال ۱۴۰۱ خواهند داشت.

متنوع اجتناب کرده اند روستاهای کمیاب دامغان تمیز اجتناب کرده اند سکنه مانده بود

مشاور افراد دامغان همراه خود ردیابی به تبعات اجتماعی کم آبی اظهار داشت: متنوع اجتناب کرده اند افراد دامغانی که کم آبی دارند به مناطق تمیز اجتناب کرده اند سکنه تغییر شدند. فاجعه کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامداری یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشکلات بالقوه آب است. دامغان جهان وسیعی است. متعاقباً عملیات آبخیزداری مهمترین عملیاتی است {که باید} در مناطق بیابانی انجام شود. چاه های بی شماری {در این} مناطق موجود است که متاسفانه کمیت بارندگی {نمی تواند} کمیت آب برداشته شده را جبران تنبل. بعد از همه در همه زمان ها درجه آب عقب کشیدن داریم.

در دامغان هر سال ۵۰ متر اجتناب کرده اند کمیت آب کاسته تبدیل می شود

علیزاده همراه خود ادعای اینکه سالانه ۵۰ متر اجتناب کرده اند کمیت آب دامغان کاسته تبدیل می شود، اظهار داشت: اگر خداوند اجازه ندهد کمیت آب بیش اجتناب کرده اند قبلی مقیاس را کاهش می دهد، بیابان ها افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین فرو می ریزد. ما باید به همان اندازه جایی که می توانیم به آب های زیرزمینی تأثیر می گذارد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخازن زیرزمینی را پر کنیم. برای این کار باید به سراغ الگوی اهلی کردن برویم; یعنی همراه خود حداقل بلعیدن آب، کمتر از بازده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام را داریم.

انتهای پیام/