هدستی بسازید که ایده ها ممکن است را بخواند


کد خبر: ۱۱۸۰۴۶

گذشته تاریخی تخلیه: دوشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۱ – ۰۰:۰۱

گزارش شده در موسسه فناوری ماساچوست (MIT) عالی تجهیزات خوب نوسازی شده است که ممکن است ایده ها ممکن است را بشنود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ دهد.

بر مقدمه مطالعات لوستر محققان موسسه فناوری ماساچوست عالی تجهیزات پوشیدنی ابداع کرده اند که ممکن است ایده ها اشخاص حقیقی را به صورت شفاهی دقیق تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها اجازه دهد با بیرون اینکه کسی بشنود همراه خود کامپیوتر صحبت کنند. این تجهیزات که AlterEgo شناسایی دارد به مصرف کننده اجازه می دهد کامپیوتر را مدیریت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون هیچ عبارت ای پرس و جو بپرسد.

روزی که خصوصی که اجتناب کرده اند تجهیزات استفاده می تنبل به عبارت هر دو عبارتی در نظر گرفته شده می تنبل با این حال آن را به زبان نمی آورد، AlterEgo علامت های عصبی عضلانی را در فک را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورت شخص بدست آمده می تنبل. سپس هدفون AlterEgo این علامت ها را به کامپیوتر ای می فرستد که این سیستم ریزی شده {است تا} علامت ها را همراه خود عبارات خاص مرتبط تنبل.

محققین AlterEgo این تجهیزات که شناخته شده به عنوان عالی وسیله “افزایش دهنده هوش” هر دو به اختصار IA توضیح دادن تبدیل می شود، شبیه هدفونی است که اجراکنندگان روی صحنه اجتناب کرده اند آن استفاده می کنند. مصرف کننده تجهیزات را روی گوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فک شخصی مکان ها. در موجود در تجهیزات ۴ الکترود موجود است که منافذ و پوست شخص را حساس می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنقدر ظریف است که علامت های عصبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیچه ای را بدست آمده می تنبل، سپس تجهیزات آن علامت ها را به کامپیوتر می فرستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامپیوتر همراه خود کشتی پیامی به تجهیزات پاسخ می دهد.

این هدست مجهز به هدستی است که همراه خود عالی هادی استخوانی می لرزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شخص اجازه می دهد پاسخ کامپیوتر را بشنود. برای مثال، اگر در جاده قدم می زنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهید زمان را بدانید، تنها کاری {که باید} انجام دهید اینجا است که ساعت را در افکار شخصی بیاورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ کامپیوتر را بشنوید. AlterEgo علاوه بر این ممکن است به فردی در تفریحی شطرنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام کارهای آسان تولید دیگری کمک تنبل.

این تجهیزات دقت نسبی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بررسی ۱۰ نفری AlterEgo دقت ۹۲ نسبت را به انگشت آورد. محققان می گویند این انواع در کل زمان افزایش خواهد کشف شد.

شخصیت متنوع ممکن است نحوه کار با هم انسان همراه خود کامپیوتر را اصلاح دهد. این تجهیزات به ما این امکان را می‌دهد که با بیرون اینکه کسی بداند، به طور یکپارچه همراه خود دستیارهای هوش مصنوعی مشابه Amazon Alexa، Google Assistant هر دو Apple Siri ارتباط برقرار کنیم. اگر کسی صحبت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل دارد اطلاعاتی را جستجو تنبل، مورد نیاز نیست تجهیزات دیجیتال شخصی را سطح بیاورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده به آن است در نظر گرفته شده تنبل، از AlterEgo با بیرون وقفه به آن است پاسخ می دهد.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران