نیاز محافظت اعتقاد مردمان شناخته شده به عنوان مهمترین سرمایه نظام اسلامیایسنا/سمنان استاندار سمنان بر نیاز محافظت اعتقاد مردمان شناخته شده به عنوان مهمترین سرمایه نظام اسلامی تاکید کرد.

سیدمحمدرضا هاشمی در مونتاژ شورای اجرایی شهرستان سرخه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیین معارفه فرماندار جدید این شهرستان همراه خود ردیابی به کارنامه معقول کودکان سرخه ای در دوران حفاظت مقدس اظهار کرد: مردمان شهرستان سرخه در کل ۸ سال حفاظت مقدس فوق العاده خوش درخشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارنامه ای معقول اجتناب کرده اند حضور پر خوشحال از شخصی سند کردند.‌

وی انسجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدت را لازمه انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در هر جا کدام ممکن است وحدت ، انسجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی باشد ، موفقیت حاصل گردیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج بهتری کسب تبدیل می شود.‌

استاندار سمنان همراه خود خاص اینکه نخستین تعهد هر در کنترل صداقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید راستگویی است به پیشرفت های کشورمان در تعدادی از دهه فعلی صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه شناخته شده به عنوان قطب پزشکی خاورمیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای تکنولوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های فوق العاده شیک است.‌

هاشمی همراه خود خاص اینکه خوشبختانه ملت ما به لطف همراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی مردمان دارای ایمنی ایمن است افزود: درست در این لحظه بالاترین نعمت برای ملت ما نعمت ولایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی است.‌

استاندار سمنان اظهار داشت: موفقیت های درست در این لحظه نظام مقدس جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ما مرهون جانفشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگری شهیدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگرفته اجتناب کرده اند سنت غنی حفاظت مقدس است.‌

وی یکپارچه داد: درست در این لحظه {همه ما} در جستجوی محافظت اعتقاد مردمان شناخته شده به عنوان سرمایه نظام هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر در سایه سار کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای افراد محقق احتمالاً وجود خواهد داشت.‌

هاشمی اجتناب کرده اند فریب دادن بخشی اجتناب کرده اند اعتبارات بازدید رئیس جمهوری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: به برکت بازدید ریاست احترام جمهور ، استان سمنان به ۱‌کارگاه عمرانی تغییر شده است.‌

استاندار سمنان در طولانی مدت همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند امتحان شده های مویدی زاده ، فرماندار سابق شهرستان سرخه اجتناب کرده اند فرماندار جدید سرخه خواست: همراه خود وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام در راستای رشد این شهرستان گام بردارد.

وی اظهار کرد: بی تردید رمز پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت استان، محافظت وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی میان تمامی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان در تمام‌ مناطق استان است.‌

انتهای پیام