نمایشگاه برگزیدگان اشتغال در کرمان افتتاح شدایسنا/ کرمان نمایشگاه خوشحال از آفرینان تصرف درست در این لحظه ۲۸ فروردین ماه همراه خود حضور استاندار کرمان، شهردار کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل کمیته کاهش استان در پارک مادر اطمینان حاصل شود که حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن محصولات افتتاح شد. اجتناب کرده اند استان کرمان قالب های اشتغال کمیته کاهش

یحیی صادقی مدیرکل کمیته کاهش استان کرمان نیز در محیط این مراسم ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند این سیستم های محوری کمیته کاهش استان کرمان تحمیل درآمد ثابت برای خانوار های دارای حرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این حیث تحمیل درآمد ثابت برای خانوار های دارای حرفه است. خوشایند اقدامات در سال ۱۴۰۰ در استان به پایان رسید.

صادقی همراه خود خاص اینکه در نمایشگاهی کدام ممکن است درست در این لحظه افتتاح شد ۱۰۰ قالب اشتغالزایی در بخش های مختلف حاضر شد، به سازمانی امسال نیز ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در سال ۱۴۰۱ حدود هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ میلیارد درو کردن تسهیلات اشتغالزایی کدام ممکن است همراه خود هم ارزیابی تبدیل می شود. در بازتاب بیش اجتناب کرده اند ۲ برابر شده است.

وی ذکر شد: امسال عدم سازمانی برای اشتغال ۲۴۰۰۰ حرفه برای مددجویان کم درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر خریدار موجود است.

انتهای پیام/