نظر آشکار نشده مرحوم طالب کسب اطلاعات در مورد پیوند اساس های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید محلی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانبرای پیشرفت ایران اجباری است پژوهشگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشمندان بخش های مختلف دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش بر بالا منصفانه میز بنشینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تبادل تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناظره بپردازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به استخراج علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدس و گمان های پیشرفت اسلامی-ایرانی کنند. برای اجرا طرفدار می کنیم مدیران در ورزش های ممکن هدایت شوند.

به گزارش ایسنا، این نظر توسط مرحوم دکتر. مهدی طالب همراه خود همکاری دکتر حسن بخشی زاده در وسط ای کدام ممکن است شناخته شده به عنوان عضویت در مؤسسه پیشرفت الگوی اجتماعی اسلامی در وسط الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، درک دانشکده تهران بود.

محتوای متنی مناسب این نظر به رئوس مطالب زیر است:

برای پیشرفت ایران اجباری است پژوهشگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشمندان بخش های مختلف دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش بر بالا منصفانه میز بنشینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تبادل تذکر پرداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به استخراج علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدس و گمان های پیشرفت اسلامی-ایرانی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر «توجه انداز» ارتباط بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده.» راهبردهای اجرایی را برای راهنمایی مجریان در ورزش های ممکن طرفدار کنید. به گزارش پیوند، بهبود با بیرون اعلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوبیت اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا سنت محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادی سودآور نخواهد بود. به همین دلیل اجباری است شبیه به گونه کدام ممکن است پیوند گیاهانی کدام ممکن است بر تنه ای کدام ممکن است در پایین اساس دارد پیوند زده تبدیل می شود، اجزا جدید بهبود به سنت کنونی این ملت پیوند زده شود به همان اندازه به موفقیت بازو یابد.
برخلاف تذکر برخی اجتناب کرده اند علما کدام ممکن است معتقد به بردن مناسب اشیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید القای مناسب اشیا تکوینی هستند، این دیدگاه در ایران هیچ گاه چنانکه گذشته تاریخی آرم داده است سودآور نبوده است.
بهبود در این دوران، در حدود ۲ قرن، عبارت بود اجتناب کرده اند:
بهبود صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی بیشتر مبتنی بر استعمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استثمار کشورهای با بیرون چنین تحولاتی.
جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای دنیا هم این بود:
– همسو شدن همراه خود کشورهای باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقلید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کپی برداری اجتناب کرده اند آنها بی طرفانه اجتناب کرده اند دارایی های مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار شبیه به جوامع، به گونه ای کدام ممکن است تنها راه پیشرفت، تقلید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروی اجتناب کرده اند مسیر کشورهای بهبود یافته تلقی شود. با این حال اجتناب کرده اند نوزده دهه شصت، موضوع بهبود وارد فازهای جدیدی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تنها به انبساط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری محدود نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات بهبود اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس در سال های فعلی تأثیر می گذارد بیشتری در بخش معنایی بهبود یافته است. عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جور مسائل
به معنای واقعی کلمه هستند، بهبود اجتناب کرده اند کانون اصلی بر «جسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده» به کانون اصلی بر «چیزهای تکنیک دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مادی» مشابه با آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق برابر، افزایش جایگزین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره تنظیم کرده است.
به تذکر ما بهبود به این معنا برای ادغام کردن همه انسان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوامع تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آگاه وی تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت را می توان در آینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن آنها بیانیه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون ملاحظه به مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزها می توان اساس های بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت را برای انسان فراهم کرد. مقامات ها.
در ایران ورود مشکلات بهبود باید اجتناب کرده اند منصفانه قرن پیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان همراه خود بهبود روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای اتحادیه اروپا مطرح می شد کدام ممکن است ایده تصمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادلات حاکمان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا بود. با این حال علت بی نظیر این تنظیمات را باید اعزام اطلاعات آموزان به کشورهای غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد مدارس جدید در ایران دانست کدام ممکن است در سال های بعد مسئله دگردیسی در ایران شدند.
تصور ایرانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنفکران آگاه آن نقطه، به دلیل تصور سایر جوامع عقب مانده جهان، این بود کدام ممکن است تنها راه بهبود، بهبود به فرآیند غربی است.
در سال‌های فعلی همراه خود افزایش حدس و گمان‌های پسا بهبود، فراصنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسا فوردیستی، تعیین کنید جدیدی اجتناب کرده اند بهبود خاص همراه خود انواع عجیب و غریب بهبود {در سراسر} جهان مطرح شده است. این {دیدگاه ها} تا حد زیادی بر محلی گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود در مرحله دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی تأکید دارند به همان اندازه بهبود در سطوح سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلان. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری بر اجتناب کرده اند بین درگیر شدن مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت مقامات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تأثیر می گذارد نیروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنبش های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراملی کدام ممکن است شخصی مرزی در تذکر نمی گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله جهانی ورزش می کنند تاکید تبدیل می شود.

پیشرفت، نتیجه گیری قابلیت های انسانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است است کدام ممکن است باید زمینه هایی را کدام ممکن است در نتیجه بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی اشخاص حقیقی تبدیل می شود، افزایش دهیم.
همراه خود ملاحظه به تئوری های پیشنهادی بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت، می توان ذکر شد کدام ممکن است برای ایران اجتناب کرده اند تذکر دیدگاه امپریالیستی، این حدس و گمان را می توان در تذکر گرفت:
امپریالیسم همراه با کشورهای کمتر بهبود یافته در قالب منصفانه سیستم مشترک، ایران را وارد زنجیره ای اجتناب کرده اند پیشنهادات انحصاری سرمایه داری می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدین انجمن به عقب ماندگی ایران دامن می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه های خانه آن را به تاخیر می اندازد.
برای ایران، بر ایده الگوی مدرنیزاسیون، تنظیم سنت عادی به سنت جدید صورت خواهد گرفت. بر ایده این دیدگاه، اصولاً نظام ارزشی فعلی کدام ممکن است دارای نظم دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادی است، مانع بهبود است.
در الگوی مدرنیزاسیون شاهد تنظیمات در خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار به خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر انواع متنوع خانوار، خوب سالاری، شهرنشینی، تجاری شدن، مشارکت اجتماعی، افزایش رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقلانی شدن خانوار هستیم. .
مکتب وابستگی نیز اساس عقب ماندگی ملت ها را در اوضاع خانه باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ملت ها می دانست کدام ممکن است راه برون سر خورد اجتناب کرده اند آن را پیمودن مسیرهای بهبود ملل غربی می دانست. بر ایده حدس و گمان وابستگی، اساس عقب ماندگی ایران در روابط همراه خود کشورهای مادر سرمایه داری است.
بر ایده تئوری نظام جهانی، نابرابری دستور اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوچرخه محرکه نظام جهانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ فزاینده ایران همراه خود کشورهای بهبود یافته سازوکاری ابدی برای انجام اقتصاد جهانی است.
در حدس و گمان پیوند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت همراه خود الگوی بهبود غربی، ضمن تأکید تا حد زیادی بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، باید {تأکید کرد} کدام ممکن است در طراحی حدس و گمان اسلامی- ایرانی پیشرفت در ایران، همراه خود برای درمان اندازه دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید … حدس و گمان‌های مرحله کلان، ما به حدس و گمان‌های مرحله متداولکنجکاوی‌مندیم کدام ممکن است به همان اندازه حدودی ناشی اجتناب کرده اند جریان‌های مالی، باکلاس، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی ایران است.
بر ایده این حدس و گمان، عدالت اجتماعی در وسط پیشرفت قرار دارد. عدالت اجتماعی یکی اجتناب کرده اند قوانین اساسی اسلام است کدام ممکن است ارتباط تنگاتنگی همراه خود اعتقاد به یگانگی خدا (توحید) دارد. توحید به تعیین کنید گیری جهانی منسجم عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق می انجامد کدام ممکن است هیچ گاه به اشخاص حقیقی آسیبی نمی رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیبی نمی رساند. خداوند در قرآن اخلاقی را مطرح می تنبل کدام ممکن است همراه خود ایده ها درستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درستی شرح داده می شود. اسلام همراه خود مانترا عدالت اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر ظلم در محله تحریک کردن شد. وجود محله ای برابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعادل یکی اجتناب کرده اند نیازهای بهبود اجتماعی است.
در بحث عدالت اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنجش نتیجه گیری آن، همراه خود برای درمان گستردگی موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی شاخص های مختلف برای آن، هدایت تبدیل می شود کدام ممکن است گروهی اجتناب کرده اند مشاوران متشکل اجتناب کرده اند اساتید دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمینار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه تخصصی متشکل اجتناب کرده اند محققین. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران مرتبط همراه خود همکاری تعیین مقدار بدست آوردن به عدالت اجتماعی تعهد گروه اول حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخراج شاخص های عدالت اجتماعی در هر سطح اجتناب کرده اند ملت مطابق همراه خود مبانی نظری اسلامی-ایرانی عدالت اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار گروه دوم است. اجرای این علائم در پایین است.
ایده محله اسلامی بر عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت اجتماعی استوار است، به همان اندازه آنجا که تجربیات بیانیه شده در قرن حاضر، مهم ترین تأمین بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ناپذیری است. این فرم مورد توجه قرار گرفت به موضوع عدالت اجتماعی {بوده است}.
امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات بهبود اجتماعی در ایران را می توان به رئوس مطالب زیر خاص کرد:
غلبه قطعا ارزش آن را دارد های ابزاری (ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات) بر قطعا ارزش آن را دارد های ذاتی (سازمانی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل دادن به بهبود عقلانیت ابزاری هر دو مالی بر بهبود عقلانیت ارتباطی (اجتماعی). کاهش دانش جمعی در محله; تعدد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب امتیازات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تعارضات اجتماعی؛ عدم ارتباط دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی همراه خود محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد نخبگان کدام ممکن است این مثال را بدتر کردن کرده است. تعدد هنجارهای متضاد اجتماعی کدام ممکن است گاه اتصال نظری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن ندارند; خانوار، قبیله ای، قومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت سازمانی به ۱ محله کودک نوپا گاه به گاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت مزیت شخص خاص، خانوادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قومی بر مزیت پوپولیستی؛ چندگانگی ساختاری: ساختار ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق روابط داخل گروهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف روابط برون گروهی هر دو بین گروهی کدام ممکن است زمینه ساز تعارضات بین گروهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد های جمعی است. فشار بیرونی خشونت آمیز {به دلیل} کثرت شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رواج تظاهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپلوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروغگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاکاری؛ سرخوردگی های روانی، نارضایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون گرایی شهروندی، نقض اصول، هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج، هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب پذیری به سمت تهاجم باکلاس؛ فاجعه های فزاینده اجتماعی به طور قابل توجهی فاجعه های اخلاقی کدام ممکن است امروزه موجب طیف گسترده ای از خشونت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابسامانی ها در سطوح مختلف شده است.
نابرابری در وضعیت شاخص‌های بهبود اجتماعی هشداری قابل توجه برای کارگران مقامات است، لذا هدایت می‌شود شاخص‌های بهداشت، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد را {در سراسر} ملت تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کاهش سوراخ بین استان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out عدالت آموزشی پوشش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی متعهد شدن کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت باید صادقانه انجام شود.

برای حضور در بهبود اجتماعی باید محله اجتناب کرده اند تذکر آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری بهبود یابد به همان اندازه نتوانیم دچار بهبود نیافتگی مالی، نابرابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی عدالتی شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} بهبود اجتماعی حرکت کنیم. به همین دلیل هدایت تبدیل می شود کدام ممکن است به بهبود آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ملاحظه زیادی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی حمایت شود.
مقامات باید بافت پاسخگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی اجتماعی را در بین ساکنان آسانسور تنبل، دلداری افراد را به ارمغان آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی، آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادت محله را افزایش دهد. همراه خود ملاحظه به تمایز های باکلاس در عوامل مختلف ملت، همراه خود ملاحظه به بهبود اجتماعی، همه این سیستم های بهبود جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی باید همراه خود برای درمان این تمایز ها در ملت انجام شود.
مقامات باید برای افزایش حساب کردن مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد مسکن، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} را افزایش دهد، بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی را کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تحمیل اشتغال حمایت مناسب تنبل.
برای پوشش اجتناب کرده اند اطراف زیست باید اجتناب کرده اند سایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب دارایی های اکولوژیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص جلوگیری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با مشکلات زیست محیطی ملاحظه مناسب داشت.
در اتصال همراه خود سلامت، همزمان همراه خود بهبود بیمه همگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند اقشار محروم، تامین از کیت پزشکی اجباری برای نیازمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش قیمت های درمانی آنان.
در زمینه آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در سال های فعلی اقدامات خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسبی {انجام شده} است با این حال آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در ایران تولید دیگری ۹ اجتناب کرده اند ضعیف پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها اما علاوه بر این اجتناب کرده اند شمول دیگران مبارزه کردن می برد، امتیازات اجتماعی مشابه با وابستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکاری مشکلات زیادی را برای این اشخاص حقیقی تحمیل کرده است. آموزش. بخش لذا طرفدار تبدیل می شود گروه های مرتبط همراه خود آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش به صورت هماهنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه {در این} زمینه حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب های ناشی اجتناب کرده اند توقف تحصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی سوادی را کاهش دهند.
در اتصال همراه خود حدس و گمان پیوستن باید ملاحظه داشت کدام ممکن است درگاه پدیده های بیرونی جز همراه خود پیوند همراه خود اساس های محلی {نمی تواند} سودآور باشد. در صورت پیوستن لینک ها محصول مطلوبی خواهیم داشت کدام ممکن است برای آن باید شرایط محلی گرایی محافظت شود. ما همه انواع کمک داشته ایم، در مساجد، در محله ها می توانیم پدیده های جدید را {به درستی} به هم وصل کنیم.»
انتهای پیام/