نظارت بر ۱۰ گروه بازرسی قدرت گردشگری در استان کرمان


نظارت بر 10 تیم بازرسی تاسیسات گردشگری در استان کرمان

ایسنا/ کرمان مدیرکل میراث، باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان کرمان اجتناب کرده اند تحریک کردن ورزش ۱۰ گروه بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر اماکن گردشگری این استان خبر داد.

فریدون فیالی دقیق کرد: بازدید مستمر گروه های بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت اداره کل میراث باکلاس استان کرمان اجتناب کرده اند اماکن گردشگری این استان اجتناب کرده اند ۲۸ اسفندماه سال قبلی تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نوک ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ شکسته نشده دارد.
مدیرکل میراث، باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان کرمان افزود: اقامتگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری.
وی تاکید کرد: گروه های بازرسی در ستاد شرکت ها بازدید استان کرمان در قالب ۱۰ گروه راه را برای حاضر شرکت ها مشخص شده توسط چشم اندازها گردشگری مدیریت می کنند.
این سرزنده مالی خاطرنشان کرد: نظارت بر امکانات شرکت ها مسافری، مدیریت پروانه استفاده اجتناب کرده اند مدل ها، تعرفه ها، واکسیناسیون مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان واحد، بدست آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درج کد QR در تسهیلات اجتناب کرده اند طریق اجرای مدیریت خوب عروق کرونر بیماری قلبی. این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت خاطر هموطنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان بسیار قدرتمند کار گروه های بازرسی است.

انتهای پیام/