نصیرایی: افراد ترغیب به ازدواج با محل اقامتی باشد نه تنبیهیکمیسیون فرهنگی مجلس درباره نظرات نظرات مبنی بر این که صرفاً حقوق مربوطه را افزایش می دهد، گفت: افراد ترغیب به ازدواج با مکانیسمی باشد نه تنبیهی.

حجت الاسلام مجید نصیرایی در گفت و گو با گزارش، درباره برخی نظرات مبنی بر اینکه حقوق کارمندان متاهل افزایش پیدا می کند، در پاسخ به اینکه آیا چنین سیاست هایی می توانند به امر ازدواج جوانان کمک کنند؟ اظهار داشت: در موضوع ازدواج نباید مسائل را به سمت اجبار سوق تبدیل کنید، حرکت و باید صحیح و صحیح باشد، در واقع نباید به سوی جنبه‌های تنبیهی برای دیگران حرکت کرد و در واقع باید صرفاً برای انجام امور ازدواج باشد.

نماینده مردم فردوس و طبس در: مطمئناً اگر در این موضوع موضوعی صحیح را پیش بگیریم و به مشوق ها، تبیین صحیح موضوع، فرهنگ سازی و کمک کردن و بهبود روند ازدواج و ترغیب افراد به فرزند آوری را انجام دهیم. برداشته خواهد شد.

نصیرایی تاکید کرد: اگر این نگاه و نگاه به صورت صحیح اعمال شود، افراد و جوانان خود را به حرکت در این مسیر می برند، ولی به هرشکل نباید در این مسیر جنبه تنبیهی برای دیگران در نظر بگیریم، بلکه مشوق ها و گریزان باید باشد. فعالیت های اجتماعی باشد.

انتهای پیام