نبرد همراه خود جرایم سخت در انتخاب پلیس استایسنا/ کرمانشاه فرمانده انتظامی ملت، ارتقای مرحله اعلان فرماندهی انتظامی ملت برای نبرد همراه خود جرایم سخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد قاطع همراه خود پدیده خانه شکنی را اجتناب کرده اند انتخاب های بی نظیر پلیس در سال جدید عنوان کرد.

سردار «محمد قنبری» در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود پایگاه پلیس نوروزی استان کرمانشاه اظهار کرد: پلیس شناخته شده به عنوان حراست محله اجتناب کرده اند تمام توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان شخصی برای حضور در {این مهم} استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مجرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجرمان مقابله مجدانه کرده است.

وی یکپارچه داد: در این زمان تحمیل ایمنی ایمن یکی اجتناب کرده اند مهمترین مطالبات از ما است کدام ممکن است سرورهای از ما پلیس اعلان همواره سعی در اجرای آن داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجرمان را ناامنی نکنند.

قنبری همراه خود دقیق اینکه نبرد همراه خود جرایم سخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر درگیر کننده اجتناب کرده اند جمله خانه شکنی همواره در اصل کار پلیس {بوده است}، ذکر شد: کارآگاهان نیز امسال همراه خود جدیت بیشتری به این انتخاب خواهند تیز کردن.

رئیس پلیس اعلان ملت ادای احترام به شد: ۹ تنها کارمندان پلیس اعلان، اما علاوه بر این تمامی ماموران پلیس در راستای محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای ایمنی امتحان شده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت مجرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزهکاران را بیش اجتناب کرده اند پیش ناامن می کنند.

وی ذکر شد: بی شک در این زمان ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری پرسنل نیروی انتظامی {در سراسر} ملت الگویی در تجهیزات های اجرایی است چرا کدام ممکن است پلیس صدها در دردسرساز ترین شرایط امتحان شخصی را پس داده است.

قنبری همراه خود ردیابی به تحریک کردن قالب نوروزی پلیس در ملت، کرمانشاه را یکی اجتناب کرده اند استان های سودآور {در این} زمینه راه اندازی شد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود امتحان شده پرسنل نیروی انتظامی شاهد ایمنی خوبی {در این} استان هستیم.

رئیس پلیس اعلان فرماندهی انتظامی ملت ادای احترام به شد: پلیس کرمانشاه در زمینه تعاملات برون سازمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند توان شخصی سودآور {بوده است} کدام ممکن است ممکن است الگویی برای سایر استان ها باشد.

وی ذکر شد: کرمانشاه همراه خود حضور فرماندهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران صادق در راس مجموعه نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز کادری مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجرب به یکی اجتناب کرده اند ایمن ترین استان های ملت تغییر شده است کدام ممکن است جای تشکر دارد.

انتهای پیام/