نامه رئیس دانشگاه شهید بهشتی برای رفع تحریم های این دانشگاه


دانشگاه شهید بهشتی از ارسال نامه به دکتر باقری رئیس جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین برای رفع تحریم های این دانشگاه در این مذاکرات خبر داد و گفت: دانشگاه شهید بهشتی هر سال نامه ای به زبان بین المللی اروپا در این خصوص ارسال می کند. کند که نتیجه تا نتیجه نگرفته است.

دکتر سعدالله نصیری قیداری در گفت وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب به آخرین پیگیری های دانشگاه شهید بهشتی برای رفع تحریم های این دانشگاه اشاره کرد و گفت: ما اطلاعاتی از مذاکراتی که جمهوری اسلامی ایران برای رفع تحریم های خارجی که در وین انجام می شود، نمی توانیم در دانشگاه شهید بهشتی به انجام برسانیم. موقعیت بنابر وظیفه ای که داریم به دکتر باقری نماینده نماینده و نماینده ایران در مذاکرات وین نوشتیم و از او به صورت کتبا خواهش کرد که در تحریم دانشگاه شهید بهشتی رفع لازم را انجام داد. من همیشه از طریق یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کپی نامه را به دست او رساندیم.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی فهرستی از آن را اعلام کرد: این دانشگاه که دانشگاه های تحریم شده کشور باید در تصمیماتی باشد که در وین انجام می شود مورد توجه قرار گیرد تا تحریم های علمی این دانشگاه رفع شود.

دکتر قی افزود: علاوه بر این بر نامه فوق ما در دانشگاه شهید بهشتی هر سال اعتراض کتبی خود را به تحریم علمی دانشگاه شهید بهشتی را به زبان بین المللی برای اروپا می نویسد و از آنها می بینند که این حق یک نهاد علمی نیست. .

دکتر قیداری تاکید کرد: البته یک مورد از تحریم های دانشگاه شهید بهشتی بر اثر نامه نگاری های مکرری که نتیجه داد اما در سایر موضوعات دیگر این تصمیم باقی مانده است و درخواست ما نتیجه نمی دهد.

ویان کرد: انتظار رفع تحریم های دانشگاه شهید بهشتی نیز در صورت رفع تحریم ها انجام خواهد شد و امیدواریم این موضوع را مورد توجه قرار دهیم.

انتهای پیام