نارضایتی ساکنان اجتناب کرده اند محل معتادان کشمیری/ لوکیشن جدیدی ایجاد تبدیل می شودایسنا/ خراسان رضوی حدود ۲ سال پیش شورای شهر کاشمر همراه خود هدف مخلوط آوری معتادان در جاده های شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای بازگرداندن آنها به مسکن، مکانی را به تماس گرفتن وسط کمک امید در میدان بار قدیم انتهای جاده قائم ایجاد کرد.

اگرچه شخصی معتادان کدام ممکن است درخواست شده است هر دو نامطلوب گرفتار این داروها افیونی شده بودند، اجتناب کرده اند انجام شهرداری راضی بودند کدام ممکن است شاید سطح عطفی برای بازگشت آنها به مسکن مفید باشد، از نیازی به خوابیدن در جاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک ها ندارند. با این حال چندی پیش زمزمه مخالفت اهالی در بومی کدام ممکن است شهرداری برای او یا او فکر بود شنیده می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراضات به همان اندازه درست در این لحظه یکپارچه دارد.

همسایه‌ها معترض بودند کدام ممکن است چون زمان مشخصی برای ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج معتادان به بازداشتگاه {وجود ندارد}، می‌توانند در در هر زمان که همراه خود ظاهری ناخوشایند در کوچه‌ها قدم بزنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی در گوشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ساعت‌ها داروها خوردن کنند. ساعت شب ها برای خواب به گلخانه می توسعه. این امر نامطلوب باعث ترس برخی ساکنان اجتناب کرده اند تردد در کوچه های تاریک شده است.

اعتقاد برای معامله با به اولویت های ساکنان

در همین راستا یکی اجتناب کرده اند شهروندانی کدام ممکن است در محله بازداشتگاه معتادان مسکن می تدریجی، همراه خود ابراز نارضایتی اجتناب کرده اند وضعیت حال در محله، به ایسنا دلیل داد: اگرچه {افرادی که} {در این} وسط نگهداری می شوند انسان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگی عالی بیماری است. با این حال باید اذعان کرد کدام ممکن است {به دلیل} ورود دیرهنگام به وسط، ساکنین را درگیر کرده است.

زهرا نستری افزود: گاه می دیدم کدام ممکن است تعدادی از تن اجتناب کرده اند ساکنان این وسط برای تهیه پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی در جستجوی ساکنان خطرناک چهره می گردند. این دلیل است صدها وضعیت نامناسب این محله را به شورای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری مسئولان تقبیح کرده ایم با این حال باقی مانده است اقدامی برای جابه جایی این محل انجام نشده است.

وی افزود: حداقل باید مسئولان زمانبندی مشخصی را برای ورود معتادان به وسط تصمیم گیری کنند به همان اندازه این اشخاص حقیقی در هر زمان که کدام ممکن است خواستند نتوانند در جاده های این جهان تردد کنند. شهرداری نیز ممکن است در احاطه گلخانه نگهبان مستقر تدریجی.

محل قرارگیری معتادان را اصلاح دهید

علی رمضانی یکی اجتناب کرده اند کسبه جاده قائم نیز {در این} باره به ایسنا ذکر شد: متأسفانه عصرها دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان این جهان جرات خروج اجتناب کرده اند خانه را ندارند.

وی همراه خود دقیق اینکه اهالی جهان در جاری اصلاح محل نگهداری معتادان متجاهر هستند افزود: انتهای جاده قائم (عج) {به دلیل} وجود یکی ۲ محیط را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله های کم برخوردار آسیب های زیادی دارد. مشکلات جدید

رمضانی ذکر شد: به طور معمول است پرتاب معتادان اجتناب کرده اند محل نگهداری آنها همزمان همراه خود وارد شدن کودکان به دبیرستان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدن این مثال برای اطلاعات آموزان صحیح نیست.

سفرهای در یک روز واحد بر دغدغه افراد جهان افزوده است

یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای شهر کاشمر به ایسنا ذکر شد: دیگری وجود مکانی برای نگهداری معتادان نیستم، با این حال گروه اشخاص حقیقی همراه خود شرایط خاص در محله های شهر نباید اجتناب کرده اند ساکنان غمگین باشند.

حجت الاسلام میثم خزایی افزود: همراه خود وجود اینکه افراد اجتناب کرده اند وجود این محل قرارگیری در یک واحد جهان مسکونی گلایه دارند با این حال شاید در خانوار ها افرادی معتاد هستند کدام ممکن است همه باید برای افزایش وضعیت آنها امتحان شده کنیم.

وی ذکر شد: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری به افراد حق می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم بتوانیم محل نگهداری حال معتادان را در اسرع وقت جابجا کنیم چرا کدام ممکن است گاهی برخی اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی به نظر می رسد خوبی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند ساکنان هراس دارند. برای دیدن آنها. “

خزایی ذکر شد: متأسفانه متعدد اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی همراه خود تردد در یک روز واحد در جهان قائم(عج) تحمیل ناآرامی می کنند کدام ممکن است بر اولویت افراد جهان افزوده است.

عالی محل قرارگیری جدید ترتیب کنید

سرپرست شرکت ها شهری شهرداری کاشمر نیز {در این} خصوص به ایسنا ذکر شد: ورزش شهرداری در شهر درمورد به ۱ واحد نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت گروهی همه مدل ها در یک واحد موضوع همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری دارند.

علی صمیمی ذکر شد: اگرچه پس اجتناب کرده اند بازرسی، در آن نقطه محل قرارگیری حال برای از گرفتن معتادان همراه خود مراجعه به افراد راه اندازی شد شد، با این حال همراه خود ملاحظه به اینکه این محل قرارگیری در یک واحد جهان مسکونی است، ساکنان به آن است معترض هستند، از این اشخاص حقیقی در جاری تردد هستند. زمان‌های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری بازرسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اولویت‌ها را در خانوار‌ها تحمیل کرده است. ما این حق را به ساکنان داده‌ایم، به همین دلیل در جستجوی افتتاح محل قرارگیری جدید هستیم.

وی دقیق کرد: محل پذیرش حال معتادان، بومی است کدام ممکن است چشم اندازها کمتری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت محدودی دارد. از هم اکنون بیش از پنجاه نفر در هر ساعت شب حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای او یا او وعده های غذایی تهیه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مدیریت سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ورزش ها نیرویی برای پیگیری مشکلات بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … مستقر شده است.

رئیس شرکت ها شهری شورای شهر کاشمر ذکر شد: شهرداری در آنجا حداقل هایی را کنار هم قرار دادن کرده به همان اندازه زمینه ساماندهی این اشخاص حقیقی را فراهم تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد حضور آنها در زیر {پله ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات نباشیم.

وی ذکر شد: اگرچه {به دلیل} اعتراض ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید اعضای شورای شهر، اقداماتی برای جابجایی محل به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق راه حل ها، ضلع شرقی بهشت ​​برای این منظور بقیع فکر شد، با این حال پس اجتناب کرده اند بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به بعد شکاف در شهر این موضوع مورد هماهنگی قرار نگرفت.

صمیمی دقیق کرد: پس اجتناب کرده اند بازرسی مجدد شهرداری ملکی میدان ولیعصر متعلق به ۱ چاه موتوری را شناخته شده به عنوان محل قرارگیری جدید تایید کرده است.

وی اجتناب کرده اند مزایای این محل قرارگیری همجوار نبودن همراه خود مسکن مسکونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان صحیح محل پیوستن در جهان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: نمایندگی های شرکت ها رسانی آب، انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت نیز برای نصب انشعاب های مورد نیاز {در این} محل قرارگیری گفتن آمادگی کرده اند. دوباره کار کردن موقعیت یابی در یک واحد ماه قبلی تحریک کردن شده است.

امیدواریم وسط جدید پذیرش معتادان بدون در نظر گرفتن سریعتر تجهیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال ساکنان برطرف شود.

وی ذکر شد: اکثر حاضران در محل برگزاری، مقوا ایجاد ندارند. برخی اجتناب کرده اند آنها به این علت به این شهر آمده اند کدام ممکن است در شهرهای احاطه جایی برای نگهداری معتادان {وجود ندارد}. به همین دلیل سعی می کنیم همراه خود توافق رجیستری عالی DNI ویژه تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس محافظت قرار دهیم.

سرپرست شرکت ها شهری شهرداری کاشمر تصریح کرد: تمهیدات مورد نیاز برای اسکان بانوان در محل جدید اندیشیده شده است.

وی ذکر شد: ما در امتحان شده هستیم به همان اندازه نارضایتی اجتماعی اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی را در مرحله گروه کاهش دهیم. در واقع ساکنان {در این} مدت همراه خود کمک های شخصی در بخش های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی در کنار ما بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم حمایت های آنان بیش اجتناب کرده اند پیش یکپارچه داشته باشد.

معتادان متجاهر در دهه‌های فعلی بر ایده قوانین محکوم شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس معامله با قرار گرفته‌اند، با این حال به مرور زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افزایش دانش پزشکی {در این} بخش، گفتن شده است کدام ممکن است معتادان فرد مبتلا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای معامله با نیازمند کمک گروه هستند.

در واقع برداشتن این اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند جاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار آنها در محل قرارگیری های خاص ممکن است حداقلی اجتناب کرده اند مسکن آنها را به در کنار داشته باشد با این حال این اقدام نباید آسیب شدید تری به خانوار ها ویژه به ویژه کودکان وارد تدریجی اما علاوه بر این باید برای بازگرداندن آنها اقدام کرد. . قلاب مسکن مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شناخته شده به عنوان عضوی اجتناب کرده اند گروه. اجتناب کرده اند این رو می طلبد کدام ممکن است همه مسئولان به سهم شخصی در مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری این اشخاص حقیقی برای رهایی اجتناب کرده اند دام وابستگی اقدام کنند.

انتهای پیام/