موسوی: هیئت رئیسه درباره طرح «صیانت» اعلام نظر می‌کندهیئت رئیسه مجلس اسلامی گفت که هیئت رئیسه در جلسه ای ایراد معاونت قوانین مجلس به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی رای خواهد کرد و نسبت به درستی یا نادرستی آن نظرش را اعلام می کند.

سیدنظام موسوی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به معاونت قوانین مبنی بر وجود ایراداتی به تصمیم گیری درباره کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: بعد از تصویب کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون ویژه، معاونت قوانین در نامه ای به هیئت رئیسه ایراداتی به روند بررسی و تصویب کلیات این طرح در کمیسیون مشترک مطرح شد.

وی افزود: هیئت رئیسه در جلسه این موضوع را بررسی خواهد کرد که آیا این ایرادات وارد یا خیر می شود و در مورد درستی یا نادرستی این ایراد نظر نهایی اش را اعلام می کند. در نهایت تصمیم هیئت رئیسه اجرا خواهد شد.

هیئت رئیسه درباره اینکه آیا با ایرادات معاونت قوانین تصمیم گیری درباره کلیات باطل می شود یا خیر، گفت: باید هیئت رئیسه این ایرادات معاونت قوانین را بررسی کند. با توجه به نظر معاونت قوانین باید صبر کنیم تا هیئت رئیسه نظر نهایی را اعلام کند و هنوس چیزی مشخص باشد.

انتهای پیام